Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski koń arabski na arenie światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHK.POLK9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski koń arabski na arenie światowej
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studentów z zagadnieniami kształtowania się, rozwoju i sukcesów hodowli koni czystej krwi arabskiej, z której nasz kraj słynie na cały świat. Przedmiot ma również na celu przedstawienie studentom zasad i reguł stosowanych w hodowli i użytkowaniu koni czystej krwi arabskiej. Student ukończywszy przedmiot będzie posiadał gruntowną wiedzę na temat rasy, będzie znał rody i rodziny, stadniny, hodowców oraz najbardziej znane konie a tym samych posiądzie umiejętność oceny rodowodu, eksterieru i użytkowości koni czystej krwi arabskiej.

Pełny opis:

1 Charakterystyka nowoczesnego konia arabskiego 1

2 Specyficzne parametry anatomiczno-fizjologiczne koni arabskich 1

3 Schorzenia najczęściej pojawiające się wśród koni arabskich 1

4 Teorie na temat powstania rasy 1

5 Zasady hodowli stosowane przez beduinów 1

6 Początki hodowli koni arabskich na ziemiach polskich 1

7 Dynamika rozwoju hodowli w XIX i na początku XX w. 1

8 Hodowla w dwudziestoleciu międzywojennym 1

9 Straty poniesione w czasie II wojny światowej 1

10 Rozwój hodowli po II wojnie światowej 2

11 Stadnina w Janowie Podlaskim 1

12 Stadnina w Michałowie 1

13 Stadnina przy Stadzie Ogierów w Białce 1

14 Stadniny prywatne 1

15 Rodziny żeńskie istniejące w Polsce i na świecie 2

16 Rody męskie istniejące w Polsce i na świecie 2

17 Wybitne reproduktory 1

18 Wybitne klacze matki 1

19 Wybitne konie pokazowe 1

20 Wybitne konie wyścigowe 1

21 Ludzie związani z hodowlą koni arabskich 1

22 Wizyta w stadninie koni arabskich 5

23 Zaliczenie 1

Literatura:

Pruski W. 1983 Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778-1978) i jej sukcesy na świecie, PWRiL W-wa

Pruski W. 1980 Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939, ZN Ossolińskich Wrocław

Schiele E.Arabiens Pferde : Allahs liebste Kinder, BLV Munchen 1972

Monografie i charakterystyki stad i stadnin koni w Polsce

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

Skorkowski E. Dzielność polskiego araba, Lwów 1933

Skorkowski E. Rasa arabska a koń turkmeński, K-ów 1947

Skorkowski E. Tablice genealogiczne polskich koni czystej krwi arabskiej, W-wa 1972

Rozwadowski Z. 1958 Ogiery i klacze w hodowli czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918 - 1948, Kraków IZ

Publikacje i artykuły dotyczące hodowli i sukcesów koni arabskich pochodzących z Polski

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje konia arabskiego w starym i nowym typie, wymienia specyficzne cechy morfo-fizjologiczne oraz schorzenia tych koni.

Objaśnia teorie powstania rasy, odtwarza historię i rozwój hodowli akcentując wpływ wydarzeń historycznych wieku XIX i XX.

Rozpoznaje i charakteryzuje obecnie istniejące stadniny koni czystej krwi arabskiej.

Nazywa oraz charakteryzuje rody i rodziny, wybiera konie wybitne użytkowo i hodowlanie, zna ludzi związanych z hodowlą koni czystej krwi arabskiej

Kompetencje społeczne

Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe dotyczące hodowli koni

Wykazuje determinację w przyswajaniu bardzo szczegółowej wiedzy, rozumie jej znaczenie dla praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)