Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.PRO9.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Biologia stosowana kierunek 3 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana kierunek 4 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres wykładów obejmie problematykę gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizacji w 23 parkach narodowych na terenie Polski. Słuchaczom zaprezentowana będzie historia i uzasadnienie powołania każdego parku, uwarunkowania przyrodnicze. Dla każdego parku:

•przedstawiona będzie charakterystyka ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej ze szczegółowym uwzględnieniem ochrony gatunków flory i fauny oraz zagrożeń przyrody ożywionej i nieożywionej,

•wyróżniona będzie charakterystyczna fauna i flora (gatunki reliktowe i endemity).

W ramach omawianych zagadnień uwzględniona zostanie tematyka dotycząca Sieci Natura 2000 oraz obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym (rezerwaty biosfery, obiekty dziedzictwa światowego) i ogólnoświatowej klasyfikacji obszarów chronionych.

Literatura:

Dąbrowski Piotr, Polskie Parki Narodowe, Warszawa 1998.

•Hereżniak Janusz, Polskie Parki Narodowe, Kraków 1995.

•Kowalik Tomasz, Polskie Parki Narodowe i nie tylko, Wyd. II zm. – Warszawa , 1999.

•Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. T.1 / pod red. Włodzimierza Michałkowa. – Warszawa, s. 427 – 462.

•Ochrona przyrody i jej zasobów T.2 / pod redakcją Władysława Szafera. – Kraków 1965, s. 782 – 855.

•Parki Narodowe w Polsce (sprawozdanie roczne 1999). – Warszawa 2000.

•Szczęsny Tadeusz, Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1982, s. 123 – 149

•Pytka–Gutowska Elżbieta, Ekologia z ochroną środowiska: przewodnik, Warszawa 1997, s. 264 – 269.

•Woś Augustyn, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Warszawa 1999.

•Poland. The Natural Choice. Polskie Parki Narodowe tekst w języku angielskim, Warszawa 1999.

•Pullin Andrew S, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN Warszawa 2004.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

•Chrońmy mądrze – edukacja i dydaktyka w polskich parkach narodowych / D. Matuszewska, Parki Narodowe. – 1998, nr 1, s. 6 – 7.

•Co się ostatnio zmieniło w parkach narodowych? E. Kwiecień, Parki Narodowe. – 1997, nr 4, s. 2 – 3.

•Czy parki narodowe mogą ochronić wilka?, A. Bereszyński i in., Parki Narodowe. – 1997, nr 4, s. 27 – 27.

•Gatunki lasotwórcze i typy siedliskowe lasu występujące w polskich parkach narodowych, R. Sumiński, Parki Narodowe. – 1999, nr 3,s. 10 – 11.

•Inwentaryzacja stopnia uszkodzeń drzewostanów w parkach narodowych, T. Wójcik i in., Parki Narodowe. – 1996, nr 1 s. 20 – 21.

•Lasy chronimy dla siebie, T. Kowalik, Poznaj Swój Kraj. – 1996, nr 9, s. 26 – 27.

•Międzynarodowa konferencja na temat „Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowisk w polskich parkach narodowych”, A. Pełechaty, Wiadomości Ekologiczne. Wiadomości hydrobiologiczne. Tom XLVI. – 2000, zeszyt 1, s. 87 – 90

•O parkach narodowych w Polsce i ich waloryzacji, R. Andrzejewski, Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1993, nr 2, s. 7 – 11.

•Parki dla życia, Przyroda Polska. – 1994, nr 11, s. 10 – 15.

•Parki narodowe a dydaktyka , R. Andrzejewski, Parki Narodowe. – 1996, nr 4, s. 4 – 5.

•Parki Narodowe – Naturalne banki genów, T. Zwijacz-Kozica, Parki Narodowe. – 1999, nr 3, s. 15.

•Parki Narodowe – Stan faktyczny, Przyroda Polska. – 1995, nr 5, s. 8 – 9.

•Parki Narodowe w monitoringu środowiska przyrodniczego, R. Wójcik, Aura. – 1997, nr 4, s. 10 – 11.

•Turysta w parku narodowym, D. Matuszewska, Parki Narodowe, 2000, nr 2, s. 28 – 29

•Zagrożenia powodowane przez owady w ekosystemach leśnych parków narodowych, A. Kolk i in., Parki Narodowe. – 1999, nr 4, s. 7 – 9

•Zagrożenie przyrody polskich parków narodowych, Czasopismo Geograficzne 1993, nr 1, s. 67 – 77 .

•Zwierzyna w parkach narodowych, Z. Głowaciński, Parki Narodowe. – 1998, nr 1, s. 8 – 9.

Efekty uczenia się:

Rozróżnia i charakteryzuje specyfikę problemów gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizację w parkach narodowych w Polsce;

Charakteryzuje sposoby ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej;

Rozróżnia zagrożenia przyrody ożywionej i nieożywionej;

Wyróżnia gatunki fauny i flory (gatunki reliktowe i endemity);

Opisuje powiązania pomiędzy tematyką parków i zagadnieniami projektu Natura 2000 ;

Ocenia zagrożenia wewnętrzne (gospodarka leśna, kłusownictwo, antropopresja) i zewnętrzne (przemysł i urbanizacja) dla przyrody parków narodowych;

Szacuje presję turystyki (modele oddziaływań człowiek-przyroda);

Jest zdeterminowany w działalności na rzecz obrony i ochrony przyrody ojczystej;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak informacji;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.