Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta łowne, chronione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.ZLCH9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta łowne, chronione
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie zagrożeń dla fauny krajowej, form jej ochrony i ekologicznych podstaw użytkowania populacji zwierząt.

Wykazanie konieczności ochrony fauny oraz dopuszczalności eksploatacji w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Nabycie przez studentów wiedzy na temat różnorodnych relacji człowieka ze zwierzęciem, przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie różnorodnych form oddziaływania na zwierzęta wolno bytujące.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Historyczne i współczesne przyczyny wymierania gatunków

2. Krajowe i międzynarodowe aspekty ochrony gatunkowej (historia ochrony gatunkowej, regulacje prawne, edukacja ekologiczna)

3. Formy ochrony gatunkowej

4. Czynna ochrona populacji (hodowle zamknięte, zasilanie populacji ginących, restytucja gatunków)

5. Przegląd krajowych gatunków zwierząt objętych ochroną (Polska Czerwona Księga Zwierząt)

6. Ekologiczne podstawy sterowania populacjami zwierząt łownych i chronionych

7. Podstawy i założenia gospodarki łowieckiej w Polsce na tle międzynarodowym

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Okarma H., Tomek A. 2008 Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O Kraków.

4. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

5. Głowaciński (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

6. Kniaziewa N., Bonczar Z., Okrutniak M., Rościszewska M. 2013. Zastosowanie różnych poziomów struktur hierarchicznych organizmu dla oceny stopnia degradacji środowiska. Zeszyty Naukowe, Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie 16: 37-43.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Przyczyny i stopień degradacji środowiska przyrodniczego

Status populacyjny podstawowych gatunków fauny Polski

Aktywne formy ochrony zwierząt

Absolwent:

Postępuje zgodnie z wytycznymi ekologii jako nauki przyrodniczej

Zdolny do podjęcia działań w zakresie zarządzania populacjami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)