Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herpetologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Systematyka płazów

Krajowe gatunki płazów na tle fauny europejskiej

Biologia i ekologia płazów

Znaczenie płazów i ich ochrona

Pochodzenie gadów – podstawy paleontologii

Różnorodność gatunkowa żółwi

Systematyka gadów – krokodyle, hatterie

Bioróżnorodność gatunkowa łuskonośnych na tle fauny krajowej

Ćwiczenia audytoryjne (15 godz.):

Morfologia i anatomia płazów. Rozwój osobniczy

Rozpoznawanie i rozmieszczenie krajowych gatunków płazów

Morfologia i anatomia gadów

Rozpoznawanie krajowych gatunków gadów

Hodowle terrariowe płazów i gadów

Literatura:

1. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

2. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

3. Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

4. Herczek A., Gorczyca J. 1999. Atlas i klucz. Płazy i gady Polski. Wydawnictwo Kubajak, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna / rozumie:

- różnorodność gatunkową płazów i gadów w skali globalnej

- zależności pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniami dla istnienie gatunków herpetofauny

- znaczenie fauny krajowej w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka

Umiejętności - student potrafi:

- identyfikować gatunki krajowe oraz rozpoznawać ich siedliska

- analizować i określić związek pomiędzy biologią płazów i gadów a ich znaczeniem jako bioindykatorów

- ocenić możliwości wykorzystania wybranych gatunków płazów i gadów w hodowlach terrariowych

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- ochrony herpetofauny krajowej, dostrzega rolę tych organizmów w aspekcie zanieczyszczeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian zaliczeniowy z ćwiczeń i wykładów w formie testu otwartego. Udział oceny z wykładów i ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Aby uzyskać ocenę: 3,0 (dst) - student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi; 3,5 (pdst) - 61-70%; 4,0 (db) - 71-80%; 4,5 (pdb) - 81-90%; 5,0 (bdb) - powyżej 90% poprawnych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Paweł Nosal, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)