Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.FSH9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z bioróżnorodnością fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Charakterystyka organizmów zoologicznych towarzyszącym stale lub okresowo zwierzętom udomowionym wraz z omówieniem zależności występujących pomiędzy nimi. Zapoznanie z gatunkami bezkręgowców i kręgowców, a zwłaszcza szkodnikami spotykanymi w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Modyfikacje środowiska hodowlanego i podejmowane działania prewencyjne w stosunku do szkodników dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt użytkowych i uzyskania właściwych efektów produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1-2. Charakterystyka środowiska hodowlanego. Kategorie gospodarstw a bioróżnorodność fauny

3-4. Szkodniki i synantropy spośród kręgowców

5-10. Owady jako szkodniki

11-12. Roztocze i ich znaczenie

13-14. Organizmy glebowe

15. Zasady zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami. Monitoring i zwalczanie szkodników oraz aspekty prawne z tym związane

Ćwiczenia (15 godz.)

1-2. Gryzonie komensaliczne – identyfikacja ich obecności

3-5. Muchówki synantropijne i pastwiskowe – rozpoznawanie gatunków

6-7. Szkodniki magazynowe. Rozpoznawanie

8-11. Fauna pomieszczeń inwentarskich i obejścia gospodarskiego oraz pastwisk na wybranym przykładzie. Odłów fauny

12-15. Oznaczanie zebranego materiału. Określenie przynależności systematycznej bezkręgowców. Analiza sprawozdań.

Literatura:

1. Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

2. Boczek J., Błaszak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

3. Nawrot J. 2001. Owady – szkodniki magazynowe. Themar, Warszawa.

4. Zyska B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa.

5. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD.

6. Klucze do oznaczania owadów Polski. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- zasady identyfikacji gatunków bezkręgowców i kręgowców spotykanych w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach, w tym szkodników.

- różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych.

- znaczenie fauny towarzyszącej zwierzętom gospodarskim dla ich dobrostanu i produkcyjności

- podstawowe metody profilaktyki przed szkodnikami oraz zwalczania szkodników

Umiejętności − absolwent potrafi:

- posługiwać się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji gatunkowej szkodników

- wykorzystać odpowiednie techniki i metody do rozpoznawania obecności oraz połowu fauny bezkręgowców i kręgowców

- zanalizować zagrożenie środowiska hodowlanego pojawieniem się niepożądanych organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne − absolwent:

- jest świadomy zagrożeń sanitarnych związanych z obecnością fauny towarzyszącej zwierzętom hodowlanym

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczeniu ćwiczeń brana jest pod uwagę aktywność studenta w trakcie zajęć. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Stanisław Łapiński, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Stanisław Łapiński, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)