Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.FSH9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Charakterystyka organizmów zoologicznych towarzyszącym stale lub okresowo zwierzętom udomowionym, z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy nimi. Gatunki bezkręgowców i kręgowców, w tym szkodniki spotykane w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Modyfikacje środowiska hodowlanego i podejmowane działania prewencyjne w stosunku do szkodników dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt użytkowych i uzyskania właściwych efektów produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz. Tematyka:

- Charakterystyka środowiska hodowlanego. Kategorie gospodarstw a różnorodność fauny

- Szkodniki i synantropy spośród kręgowców

- Owady jako szkodniki

- Roztocze i ich znaczenie

- Organizmy glebowe

- Zasady zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami. Monitoring i zwalczanie szkodników oraz aspekty prawne z tym związane.

Ćwiczenia - 15 godz. Tematyka:

- Gryzonie komensaliczne – identyfikacja ich obecności

- Muchówki synantropijne i pastwiskowe – rozpoznawanie gatunków

- Szkodniki magazynowe. Rozpoznawanie

- Fauna pomieszczeń inwentarskich i obejścia gospodarskiego oraz pastwisk na wybranym przykładzie. Odłów fauny

- Oznaczanie zebranego materiału. Określenie przynależności systematycznej bezkręgowców. Analiza sprawozdań

Literatura:

1. Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa

2. Boczek J., Błaszak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

3. Nawrot J. 2001. Owady – szkodniki magazynowe. Themar, Warszawa

4. Zyska B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa

5. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- zasady identyfikacji gatunków bezkręgowców i kręgowców spotykanych w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach, w tym szkodników

- różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych

- znaczenie fauny towarzyszącej zwierzętom gospodarskim dla dobrostanu i produkcyjności zwierząt

- podstawowe metody zapobiegania obecności szkodników oraz ich zwalczania

Umiejętności - absolwent potrafi:

- posługiwać się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji gatunkowej szkodników

- wykorzystać odpowiednie techniki i metody do rozpoznawania obecności oraz połowu fauny bezkręgowców i kręgowców

- zanalizować zagrożenie środowiska hodowlanego pojawieniem się niepożądanych organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne - absolwent:

- jest świadomy zagrożeń sanitarnych związanych z obecnością fauny towarzyszącej zwierzętom hodowlanym

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywną ocenę z ćwiczeń należy prawidłowo wykonać projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zaliczenie w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)