Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.FSH9.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:
Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Charakterystyka środowiska hodowlanego. Kategorie gospodarstw a różnorodność fauny

Szkodniki i synantropy spośród kręgowców

Owady jako szkodniki i wektory chorób

Roztocze i ich znaczenie

Organizmy glebowe. Zooedafon

Zasady zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami. Monitoring i zwalczanie szkodników oraz aspekty prawne z tym związane

Ćwiczenia specjalistyczne (15 godz.):

Gryzonie komensaliczne – identyfikacja ich obecności

Muchówki synantropijne i pastwiskowe – rozpoznawanie gatunków

Szkodniki magazynowe. Rozpoznawanie

Fauna pomieszczeń inwentarskich i obejścia gospodarskiego oraz pastwisk na wybranym przykładzie. Odłów fauny

Oznaczanie zebranego materiału. Określenie przynależności systematycznej bezkręgowców. Analiza sprawozdań

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa

Boczek J., Błaszak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Nawrot J. 2001. Owady – szkodniki magazynowe. Themar, Warszawa

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD

Nosal P., Kowal J., Węglarz A., Wyrobisz-Papiewska A.: The occurrence and diversity of flies (Diptera) related to ruminant farming in southern Poland. Annals of Parasitology, Proques, vol. 65, nr 4, 2019, ss. 357-363, DOI: 10.17420/ap6504.221

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- zasady identyfikacji gatunków bezkręgowców i kręgowców spotykanych w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach, w tym szkodników;

- różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw;

- znaczenie fauny towarzyszącej zwierzętom gospodarskim dla dobrostanu i produkcyjności zwierząt;

- podstawowe metody zapobiegania obecności szkodników oraz ich zwalczania.

Umiejętności - potrafi:

- posługiwać się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji gatunkowej szkodników;

- wykorzystać odpowiednie techniki i metody do rozpoznawania obecności oraz połowu fauny bezkręgowców i kręgowców;

- zanalizować zagrożenie środowiska hodowlanego pojawieniem się niepożądanych organizmów zoologicznych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- oceny zagrożeń sanitarnych związanych z obecnością fauny towarzyszącej zwierzętom hodowlanym;

- zorganizowania pracy w małym zespole w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia końcowego - zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy zaliczyć poszczególne zajęcia oraz prawidłowo wykonać projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Stanisław Łapiński, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Stanisław Łapiński, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)