Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywieniowe metody oddziaływania na rozwój i funkcje układu pokarmowego zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.ZMO9.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywieniowe metody oddziaływania na rozwój i funkcje układu pokarmowego zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami oddziaływania drogą żywieniową na rozwój i funkcję przewodu pokarmowego, a co za tym idzie na efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz pośrednio na wzrost i zdrowie zwierząt. Studenci zapoznają się z przebiegiem rozwoju przewodu pokarmowego u różnych gatunków zwierząt w pierwszych tygodniach życia, w szczególności ssaków, oraz znaczeniem wybranych składników pokarmowych dla prawidłowego przebiegu tego procesu. Ponadto zostaną omówione sposoby żywieniowego oddziaływania na funkcję przewodu pokarmowego u osobników dorosłych różnych gatunków.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zakres tematyczny:

1. Rozwój układu pokarmowego ssaków

2. Wybrane czynniki żywieniowe a rozwój układu pokarmowego ssaków

3. Wydłużone w czasie oddziaływanie czynników żywieniowych na rozwój i funkcje układu pokarmowego ssaków

4. Czynniki żywieniowe a efektywność trawienia i wchłaniania składników pokarmowych

5. Wpływ wybranych czynników żywieniowych na mikroflorę przewodu pokarmowego

6. Rozwój układu pokarmowego i jego żywieniowa modulacja u ptaków

7. Projekt dodatku żywieniowego

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa.

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii. Praca zbiorowa pod redakcją W. Skrzypczasa, T. Stefaniaka i R. Zabielskiego. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011.

Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków. Pod redakcją R. Zabielskiego. PWRiL, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Opisuje grupy systematyczne zwierząt, biologię wybranych gromad bezkręgowców i kręgowców oraz ich ewolucyjne przystosowanie do środowiska, funkcjonowanie ekosystemów, zasady ochrony przyrody i środowiska

2. Rozróżnia budowę komórek i tkanek oraz układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego; ma wiedzę z zakresu inżynierii tkankowej

Umiejętności

1. Potrafi rozpoznawać i izolować poszczególne narządy, tkanki i komórki organizmów roślinnych i zwierzęcych, oceniać ich budowę morfologiczną i strukturę histologiczną. Umie wykonać podstawowe analizy z zakresu oceny parametrów fizjologicznych i biochemicznych organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także drobnoustrojów.

2. Potrafi stosować podstawowe techniki badawcze i metody analityczne wykorzystywane w biologii molekularnej, cytogenetyce i inżynierii genetycznej, hodowli komórek i tkanek oraz diagnostyce mikrobiologicznej.

3. Weryfikuje procesy zachodzące na poziomie molekularnym związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowością zwierząt; potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny wartości hodowlanej i selekcji zwierząt oraz określić efekt heterozji w programach hodowlanych.

4. Ocenia możliwości wykorzystania metod biotechnicznych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt. Potrafi zaproponować odpowiedni sposób żywienia zwierząt, uzasadnić wybór niezbędnych technik analitycznych i systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz dla różnych gatunków zwierząt.

Kompetencje

1. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej

działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko

rozumianego rolnictwa.

2. W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych,

jak również własnych działań.

3. Wykazuje się kreatywnością w pracy zespołowej, potrafi

przewodzić grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie – test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na 55% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka, Samanta Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)