Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sposoby odżywiania się zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.SOZ9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sposoby odżywiania się zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze sposobami odżywiania się organizmów zwierzęcych, procesami regulującymi pobieranie pokarmu oraz przebieg trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych u ssaków (zwierząt monogastrycznych i poligastrycznych) oraz ryb. W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia dotyczące rozwoju przewodu pokarmowego oraz sposobów oddziaływania drogą żywieniową na funkcje tego narządu, efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz wzrost i rozwój zwierząt. Omówione zostaną również niepożądane składniki występujące w pokarmie i ich wpływ na zdrowotność zwierząt. Studenci zostaną zapoznani z praktycznym aspektem wykorzystania wiedzy dotyczącej żywieniowych dróg modulacji funkcji i rozwoju przewodu pokarmowego zwierząt.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Tematyka wykładów:

1. Sposoby odżywiania się zwierząt w aspekcie budowy przewodu pokarmowego.

2. Trawienie białek i mechanizmy wchłaniania ich produktów w przewodzie pokarmowym ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych.

3. Trawienie węglowodanów oraz tłuszczy i mechanizmy wchłaniania ich produktów w przewodzie pokarmowym ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych.

4. Wpływ wybranych składników pokarmowych oraz pozaodżywczych (w tym niepożądanych) na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

5. Rozwój i funkcjonowanie przewodu pokarmowego nowonarodzonych ssaków.

Tematyka zajęć ćwiczeniowych:

Praca w grupach: projektowanie dodatku paszowego/żywieniowego dodatku leczniczego mającego za zadanie bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na funkcję i rozwój przewodu pokarmowego :

1. Wybór gatunku i grupy wiekowej zwierząt oraz określenie celu projektowanego dodatku

2. Przegląd literatury oraz wybór substancji aktywnych dodatku

3. Dyskusja nad optymalnymi technologiami produkcji dodatku zawierającego konkretne substancje aktywne

4. Propozycja zaleceń technicznych stosowania produktu.

Literatura:

Literatura

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1, 2 i 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2009.

2. Specjalistyczne czasopisma naukowe

2. Materiały opracowane przez koordynatora przedmiotu

Efekty uczenia się:

Efekty

Wiedza:

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów odżywiania się organizmów zwierzęcych ze szczególnym naciskiem na sposoby odżywiania się ssaków oraz ryb, funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz oddziaływania składników pokarmowych na funkcję tego narządu.

Umiejętności:

Potrafi ocenić poprawność doboru pasz/pokarmów stosowanych w żywieniu wybranych gatunków zwierząt oraz zaproponować strategię ich żywienia zwiększającą efektywność przebiegu procesów trawiennych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi ocenić poprawność żywienia wybranych gatunków zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W - wiedza, U - umiejętności lub K - kompetencje) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Piotr Micek
Prowadzący grup: Paweł Górka, Piotr Micek, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)