Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia i rozród ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.FRR9.NI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i rozród ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami fizjologii ryb doskonałokostnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji związanych z dojrzewaniem płciowym i rozrodem. Poznają funkcjonowanie układu krwionośnego, oddechowego, wydalniczego (w kontekście utrzymania homeostazy jonowej i osmotycznej organizmu) czy nerwowego. Duży nacisk położony będzie na układ endokrynny ryb doskonałokostnych, z uwzględnieniem mechanizmu hormonalnej kontroli dojrzewania płciowego ryb (rola podwzgórza w gonadotropowej funkcji przysadki mózgowej: kontrola uwalniania gonadotropin przez GnRH i dopaminę). Studenci zapoznają się z różnorodnymi formami płciowości u ryb, (niektórych unikalnych dla ryb na tle innych kręgowców), przebiegiem gametogenezy i metodami stymulowania rozrodu ryb w akwakulturze.

Pełny opis:

W ramach wykładów Studenci zapoznają się z następującymi zgadnieniami:

Układ krwionośny ryb doskonałokostnych, oddychanie ryb, układ wydalniczy i utrzymanie homeostazy osmotycznej u ryb słodkowodnych i morskich, budowa i funkcje pęcherza pławnego ryb, gruczoły wydzielania wewnętrznego, formy płciowości,rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej, GnRH i dopamina jako główne czynniki kontrolujące sekrecję gonadotropin, hormonalna stymulacja rozrodu ryb.

W ramach ćwiczeń Studenci będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

- pobieranie prób krwi od ryb, wykonywanie i barwienie rozmazów i ich analiza mikroskopowa

- oznaczanie poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie i określenie wpływu temperatury na proces oddychania ryb

- pomiar ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb oraz oznaczanie zawartości jonów amonowych i amoniaku

- zasady oznaczania poziomu LH karpia metodą ELISA

- metody przyżyciowego pobierania oocytów i oznaczanie ich dojrzałości

- obserwacje i ocena ruchliwości plemników

- techniki aplikowania preparatów hormonalnych rybom

- pobieranie przysadek mózgowych do hypofizacji

- iniekcja analogów GnRH i środków antydopaminergicznych w celu stymulacji rozrodu u ryb karpiowatych

Literatura:

The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969 – 1983

Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student opisuje metody i zastosowanie biotechnik rozrodu w chowie i hodowli ryb o dużym znaczeniu gospodarczym, posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania układu dokrewnego ryb doskonałokostnych, opisuje molekularne mechanizmy działania hormonów w komórkach docelowych, posiada wiedzę z zakresu hormonalnie stymulowanego rozrodu ryb

Umiejętności:

Student oznacza stężenie LH we krwi przy użyciu testu ELISA, posługuje się metodami analitycznymi, interpretuje i weryfikuje wyniki analiz oraz diagnozuje stan fizjologiczny tarlaków ryb. Student potrafi regulować termin wystąpienia owulacji oraz przygotować samicę do pozyskiwania ikry, identyfikuje gamety i zarodki oraz potrafi nimi manipulować, rozpoznaje stan fizjologiczny zwierząt, zarządza stadem zwierząt w zakresie reprodukcji stosując zdobytą wiedzę i opracowuje nowe koncepcje.

Kompetencje społeczne:

Student jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze akwakultury, wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.