Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAIMA.SI.HZOKX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kursu: Zapoznanie z teorią zarządzanie i marketingu agrobiznesie i zastosowanie marketingu w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, specyfika produkcji rolniczej, rynki rolne, szczególne zadania marketingu w hodowli i użytkowaniu koni, perspektywy rozwoju.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Zarządzanie zagadnienia wstępne. Planowanie i podejmowanie decyzji. 2 godz.

2. Organizowanie. Motywowanie- 2godz

3. Kontrolowanie- 2godz

4. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa- 2 godz

5. Marketing podstawowe pojęcia, definicje. Orientacje przed marketingowe.- 2 godz

6. Konsument. Segmentacja rynku- 2godz

7. Badania rynkowe. 2 godz

8. Koń jako produkt w marketingu.- 2 godz

9. Cena w marketingu 2 godz

10. Promocja a świadomość konsumentów- 2 godz

11. Produkty a systemy dystrybucji 2 godz

12. Narzędzia marketingu mix - 2 godz

13. Marketing mix a konie w Unii Europejskiej - 2 godz

14. Marketing mix a konie w Polsce 2godz

15. Perspektywy rozwoju rynku hodowli i użytkowania koni w Polsce i w

Unii Europejskiej- 2 godz

ĆWICZENIA

1. Funkcje kierownicze w organizacji, cechy menedżera,

układ przełożony-podwładny- 2 godz

2. Planowanie i podejmowanie decyzji (produkcja i użytkowanie koni)- 2 godz

3. Motywowanie pracowników teorie i techniki motywowania 2 godz

4. Zarządzanie finansami organizacji bilans majątkowy, rachunek-

wyników, analiza wskaźnikowa- 2 godz

5. Specyfika popytu i podaży (produkcja i użytkowanie koni) 2 godz

6. Cechy konsumentów i segmentacja rynku koni 2godz

7. Badamy konsumentów 2 godz

8. Koń jako produkt rynkowy- 2godz

9. Cena a popyt na konie - 2 godz

10. Jaka promocja w produkcji i użytkowaniu koni - 2godz

11. Koń a dystrybucja w produkcji i użytkowaniu koni - 2 godz

12. Specyfika marketingu mix - 2 godz

13. Unia Europejska rosnący producent i użytkownik koni- 2 godz

14. Polska ? rosnący producent i użytkownik koni 2 godz

15. Czy kiedykolwiek zrezygnujemy z koni 2 godz

Literatura:

Zalecana literatura:

1. Podstawy marketingu praca zbiorowa pod red. Jerzego Altkorna,

Wyd. Instytut Marketingu, 2004

2. Garbarski l., Rutkowski I., Wrzosek W. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.,

PWE, Warszawa 1997

3. Marketing usług- Adrian Payne, Polskie Wyd. Ekonomiczne

4. Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej pod red. J. Żmiji i

L. Strzelczaka, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1996

5. Marketing w agrobiznesie ? Materiały dla studentów akademii rolniczych ? red. K.

Cholewicka-Goździk, Wyd. FAPA, Warszawa 1996

6. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka, Wyd. AR

Kraków, Kraków 2000

7. Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- znać podstawowe funkcje zarządzania i umieć je scharakteryzować,

- umieć zdefiniować pojęcie marketingu oraz opisać orientacje przedmarketingowe,

- znać pojęcie i rodzaje segmentacji rynku,

- potrafić wskazać pojęcie oraz rodzaje badań marketingowych,

- znać podstawowe elementy marketingu mix i umieć je scharakteryzować.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)