Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roślin pastewnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.UROPA.SM.HZOZX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin pastewnych
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętności uprawy i konserwacji podstawowych gatunków spośród roślin pastewnych, mających znaczenie gospodarcze w różnych regionach kraju, z uwzględnieniem ich wartości pastewnej, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych, a także wpływem doboru gatunków z tej grupy użytkowej i ich agrotechniki na stan środowiska rolniczego. Student pozna uwarunkowania produkcyjności i wartości pastewnej gatunków roślin motylkowatych i niemotylkowatych poprzez podstawowy skład chemiczny zielonej i suchej masy oraz przydatność uzyskanej biomasy do konserwacji. Przedmiot w swoim założeniu ma na celu wyjaśnić studentowi, alternatywne i zarazem efektywne możliwości uzyskania wysokich plonów biomasy pastewnej, poprzez dobór do uprawy zróżnicowanych botanicznie gatunków w mieszankach, jako rozwiązanie agrotechniczne stabilizujące plonowanie, przy zapewnieniu wysokiej wartości pastewnej surowca.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Rola roślin jednorocznych i wieloletnich w produkcji surowca paszowego - 1 godz.

2.Rośliny okopowe bulwiaste – ziemniak i topinambur- 1 godz.

3.Rośliny okopowe korzeniowe – buraki, marchew, cykoria, brukiew, rzepa- 1 godz.

4.Zboża ozime – uprawa i użytkowanie na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe- 2 godz.

5.Zboża jare – uprawa i użytkowanie na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe- 2 godz.

6.Kukurydza i sorgo cukrowe – uprawa na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe- 2 godz.

7.Pastewne rośliny strączkowe – grochy, bobik, wyki, łubiny i soja, porównanie wymagań i możliwości produkcyjnych gatunków i odmian, mieszanki zbożowo-strączkowe- 2 godz.

8.Rośliny motylkowate wieloletnie – koniczyny, lucerny, sparceta, komonice, nostrzyk, porównanie wymagań i możliwości produkcyjnych (odmian) gatunków w pokosach i latach, mieszanki motylkowo-trawiaste - 2 godz.

9. Uprawa traw na gruntach ornych, z uwzględnieniem produkcyjności i wartości pastewnej gatunków i odmian- 2 godz.

Ćwiczenia:

1.Determinanty plonu i jego jakości u roślin jednorocznych i wieloletnich - 1 godz.

2.Właściwości użytkowe plonu roślin okopowych bulwiastych – konserwacja i przechowywanie, karta agrotechnologiczna - 1 godz.

3. Właściwości użytkowe plonu roślin okopowych korzeniowych – konserwacja i przechowywanie, karta agrotechnologiczna - 1 godz.

4.Właściwości użytkowe plonu zbóż ozimych, z uwzględnieniem poziomu produkcyjności, karta agrotechnologiczna - 2 godz.

5.Właściwości użytkowe plonu zbóż jarych, z uwzględnieniem poziomu produkcyjności, karta agrotechnologiczna, siew czysty lub mieszanki - 2 godz.

6.Kukurydza i sorgo cukrowe – uprawa na surowiec kiszonkarski, rejonizacja, dobór odmian, karta agrotechnologiczna. Uprawa kukurydzy na ziarno ziarno, zarodki i olej - 2 godz.

7.Właściwości użytkowe gatunków i odmian oślin roślin strączkowych, z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych, układanie mieszanek zbożowo-strączkowych, karta agrotechnologiczna - 2 godz.

8.Właściwości roślin motylkowatych wieloletnich – koniczyny, lucerny, sparceta, komonice, nostrzyk, porównanie zbioru i produkcyjności, dobór i udział gatunków w mieszankach motylkowo-trawiaste (prostych i złożonych), karta agrotechnologiczna - 2 godz.

9.Gatunki traw przydatne do uprawy na gruntach ornych, siew i prowadzenie łanu - karty agrotechnologiczne, odmiany przydatne na pastwiska i trawniki - 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Szczegółowa Uprawa Roślin, wyd. I – 1999, wyd. II – 2003, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AWA, Wrocław T I - ss. 481, T II. - ss. 690.

2. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red, B. Sawickiej. Wyd. AR w Lublinie 2000, ss. 477

3. Ball D.M., Hoveland C.S., Lacefield G.D. 1996. Nowoczesne technologie produkcji pasz objętościowych, MSDR, Kraków, ss. 267.

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

1. Na wykładach lub ćwiczeniach, studenci otrzymają aktualne i wartościowe artykuły naukowe lub popularno-naukowe, poszerzające omawiane zagadnienia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student posiada poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach stabilnej produkcji surowca paszowego w różnych warunkach agroekologicznych,

2) zna technologię uprawy i użytkowania rośłin dla celów produkcji surowca kiszonkarskiego i ziarna paszowego

Umiejętności:

1) potrafi oszacować plon biomasy, kalendarzowe terminy zbioru oraz zasobność w podstawowe składniki pokarmowe,

2) umie zorganizować i prowadzić alternatywne warianty produkcyjne w nawiązaniu do przebiegu agroekonomicznych

Kompetencje społeczne:

1) potrafi pracować w zespole - przyjmując rolę moderatora lub oponenta

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca (wykłady): egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, uzupełnień i pytania problemowe.

Oceny formujące: ocena kart technologicznych i opracowania podsumowujące współczesną rolę w żywieniu zwierząt określonej grupy roślin pastewnych (zadanie dobrowolne, indywidualne dla aktywnych studentów).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk, Tadeusz Zając
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.