Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.URH.SEMI2.SM.HZOZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone referowaniu prac przez studentów , opublikowanych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych (1-3 prace) związanych z tematem pracy magisterskiej, z którymi student zapoznał się podczas gromadzenia literatury do pracy dyplomowej. Przedstawienie spisu zgromadzonej literatury przez studenta, która będzie uwzględniona przy końcowym opracowaniu pracy magisterskiej. Zapoznanie studentów z zasadami opracowania i przygotowania pracy magisterskiej: struktura pracy, podział na rozdziały i podrozdziały, przygotowanie hipotezy badawczej i celu badań.

Pełny opis:

Prezentacje multimedialne studentów dotyczące założeń ich prac magisterskich (uzasadnienie podjęcia tematu, prezentacja układu doświadczenia i metodyki pracy) – dyskusja w obecności opiekunów prac.

Literatura:

Czasopisma popularno-naukowe. Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące żywienia zwierząt. Zawadzki W.: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. UP Wrocław, 2008. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. 2001. Jamroz D. (red.), PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu żywienia zwierząt.

Zna metody i techniki prowadzenia pracy badawczej.

Umiejętności:

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia.

Korzysta z fachowej literatury naukowej.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.