Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.URH.SEMA2.SM.HZOUX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do opracowania manuskryptu pracy magisterskiej, a także uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć i badań naukowych z zakresu studiowanego kierunku i specjalności. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej, opracowania wyników i ich prezentacji w formie wystąpienia ustnego (prezentacji komputerowej). Omówione zostaną również najważniejsze elementy prawa autorskiego oraz sposoby przeciwdziałania i wykrywania plagiatów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Praca dyplomowa magisterska, wybór tematyki i tematu pracy (prezentacja badań prowadzonych w poszczególnych Katedrach), procedura składania pracy i zasady dyplomowania (etapy pisania pracy i terminy obrony); egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej.

2. Bazy danych i ich wykorzystanie jako źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej.

3. Prawo autorskie, plagiat i postępowanie etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami); wykrywanie plagiatów i ich konsekwencje.

4. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii.

5. Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie).

6. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna.

7. Wystąpienia ustne studentów dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chowu i hodowli zwierząt lub najważniejszych osiągnięć nauk o zwierzętach

referowanie przez studentów koncepcji, hipotezy badawczej i wstępnych założeń pracy magisterskiej (przygotowane na podstawie tematu pracy i zebranej literatury naukowej).

Literatura:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000.

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016, poz. 1554 z późn. zmianami)

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

4. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Absolwent zna i rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników badań naukowych.

- zasady przygotowania publikacji naukowej oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w pracy naukowej.

- cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent potrafi:

- wyszukiwać i gromadzić literaturę naukową związaną z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz wykorzystać ją do przygotowania w formie pisemnej przeglądu literatury;

- przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu nauk o zwierzętach lub tematu naukowego związanego z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej, wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł;

- przygotować koncepcję pracy magisterskiej; zaplanować poszczególne jej części wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad tworzenia prac naukowych;

- przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania koncepcji, planu i założeń pracy magisterskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie przez studenta dwóch prezentacji multimedialnych: (1) z wybranego zagadnienia z zakresu nauk o zwierzętach; (2) przedstawiającej koncepcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej. Forma i treść prezentacji są oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)