Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.UPRIR.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i roślin
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólna charakterystyka warunków siedliskowych (klasy bonitacyjne i kompleksy rolniczej przydatności gleb) i agrotechnicznych (technologie pełno- i niskonakładowe). Charakterystyka produkcji roślinnej prowadzonej współcześnie w Polsce i Europie. Analiza systemów rolniczych: konwencjonalnego, integrowanego i biologicznego w odniesieniu do metod i czynników produkcji oraz uzyskiwanych wyników. Rola czynników plonotwórczych i plonochronnych w kreowaniu wielkości i jakości plonu. Podział roślin uprawnych (rolniczych) na grupy użytkowe: okopowe, zbożowe, oleiste, strączkowe, pastewne, międzyplony i przemysłowe. Zmiany udziału poszczególnych grup roślin rolniczych w strukturze zasiewów w ostatnich latach. Korzystne i niekorzystne następstwo roślin rolniczych po sobie oraz wybrane zagadnienia z zakresu zmianowania i płodozmianu. Agrotechnika ważniejszych gatunków roślin rolniczych, mających znaczenie pastewne, z uwzględnieniem: wartości gospodarczej, wymagań glebowych i przedplonowych, uprawy

Pełny opis:

Wykłady:

1.Ogólna charakterystyka warunków siedliskowych. Produkcja roślinna prowadzona współcześnie w Polsce i Europie. Systemy rolnicze. Podział roślin uprawnych (rolniczych) na grupy użytkowe. Wybrane zagadnienia z zakresu zmianowania i płodozmianu. Charakterystyka roślin pastewnych - 3 godz.

2.Agrotechnika roślin okopowych - ziemniaki, buraki pastewne i cukrowe oraz "cukrowo-pastewne", marchew pastewna, cykoria korzeniowa oraz tzw. rośliny reliktowe - brukiew, rzepa i kapusta pastewna. Agrotechnika kukurydzy na kiszonkę i ziarno - 3 godz.

3.Agrotechnika: pszenicy ozimej i jarej, żyta i pszenżyta, jęczmienia i owsa. Mieszanki zbożowe oraz mieszaniny odmianowe - 3 godz.

4.Agrotechnika rzepaku oraz gorczyc, lnu oleistego i słonecznika. Agrotechnika grochów, bobiku, łubinów, wyk i soi. Mieszanki zbożowo-strączkowe- 3 godz.

5.Agrotechnika lucerny, koniczyn, komonicy, seradeli i esparcety na paszę w siewie czystym i mieszanym z trawami. Uprawa międzyplonów - 3 godz.

Ćwiczenia:

1.Zmianowanie i uprawa roli - 2 godz.

2.Charakterystyka botaniczna roślin okopowych (fazy rozwojowe, grupy odmian, budowa morfologiczna), rozpoznawanie materiału siewnego-2 godz.

3.Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego- 2 godz.

4.Zboża wiechlinowate: rozpoznawanie kłosów, grupy użytkowe odmian; obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych - 2 godz.

5.Charakterystyka botaniczna kukurydzy i roślin oleistych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego i części wegetatywnych, obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych - 2 godz.

6.Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych: fazy rozwojowe, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych, substancje antyżywieniowe - 2 godz.

7.Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych: sposób użytkowania, plonowanie, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych - 2 godz.

8.Zaliczenie ćwiczeń - 1 godz.

Literatura:

Szczegółowa Uprawa Roślin t 1 i 2, Praca zb. pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, wyd. AWA, Wrocław 1999; Ball D. M., Hoveland C.S.,

Lacefield G.D. Nowoczesne technologie produkcji pasz objętościowych. MSDR, Kraków 1996.

Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005. Wieś Jutra, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej w kraju oraz zabiegach uprawowych roli i pielęgnacyjnych roślin,

2) zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), poziom plonowania, budowę anatomiczną i morfologiczną części użytecznych plonu i ich skład chemiczny oraz wartość użytkową,

3) potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych

Umiejetności:

1) rozpoznaje całe rośliny gatunków rolniczych, i ich nasiona, owoce, korzenie i bluwy.

2) oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych i technologii uprawy

Kompetencje społeczne:

1) rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

2) ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.