Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rybactwo, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ROZUE.SM.HRBRX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w UE
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Od wstąpienia Polski do UE, polski sektor rolny i rybacki kształtowane są przez Wspólną Politykę Rolną i Wspólną Politykę Rybacką UE. W ramach przedmiotu studenci uzyskują wiedzę na temat założeń wspólnej polityki UE, dotyczącej funkcjonowania i rozwoju rybactwa i rolnictwa. Istotnym elementem wspólnej polityki jest subwencjonowanie i restrukturyzacja obu sektorów oraz określenie kierunków zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów:

1. Integracja europejska - geneza, cele, założenia (1 godz.)

2. Podstawowe informacje o rolnictwie w krajach Unii Europejskiej (1 godz.)

3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - historia, reformy, dopłaty bezpośrednie (2 godz.)

4. Podstawowe informacje o rybactwie w Unii Europejskiej (2 godz.)

5. Rozwój akwakultury w Unii Europejskiej (2 godz.)

6. Strategia rozwoju rybołówstwa na lata 2014-2020 (1 godz.)

7. Wspólna Polityka Rybacka w Unii Europejskiej (2 godz.)

8. Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (2 godz.)

9. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) (2 godz.)

Literatura:

- John Pinder, Simon Usherwood (tł. Jarosław Sawicki): Unia Europejska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

- Henryk Runowski (red. nauk): Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna. Wyd. Ekspert-SITR, Koszalin 2000.

- Wiesław Bokajł, Kazimierz Dziubka (red. nauk) [aut. Andrzej Antoszewski et al.]: Unia Europejska: leksykon integracji. Wyd. "Europa", Wrocław 2003.

Aktualne dane z rządowych stron internetowych:

www.minrol.gov.pl

www.rybactwo.info

www.arimr.gov.pl

www.fapa.com.pl

www.cdr.gov.pl

www.aquamedia.org

ec.europa.eu/eurostat

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci powinni:

W zakresie wiedzy:

- posiadać wiedzę dotyczącą kształtowania się Unii Europejskiej oraz Wspólnej Polityki Rolnej,

- znać podstawowe formy subsydiowania rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

- wiedzieć z jakich form wsparcia mogą skorzystać rolnicy i rybacy w UE,

- wiedzieć, jakie są uwarunkowania rozwoju akwakultury, rybactwa i rybołówstwa.

Umiejętności:

- umieć przedstawić i omówić kierunki rozwoju rolnictwa w krajach Wspólnoty Europejskiej,

- umieć opisać politykę UE w kwestii rybactwa i rybołówstwa,

- umieć uzasadnić znaczenie związków i organizacji rolniczych i rybackich w UE.

Kompetencje społeczne:

- potrafi komunikować się w grupie, występować na forum oraz budować zrozumiałe komunikaty,

- dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się oraz konieczność poszukiwania aktualnej wiedzy i informacji w zakresie rybactwa i rolnictwa,

- potrafi w sposób konstruktywny dyskutować na tematy związane z Unią Europejską, Wspólną Polityką Rolną i Rybacką.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- egzamin - forma pisemna (dotyczy podstawowych kwestii kształtu Unii Europejskiej, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady: 15 godz.

- zaliczenie końcowe na ocenę - 1 godz.

- konsultacje - 7 godz.

Razem: 23 godz. : 25 = 0,92 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do wykładów - 12 godz.

- penetracja literatury - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego - 8 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Kryteria wystawiania ocen z wykładów i ćwiczeń:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)