Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoonozy-choroby odzwierzęce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ZOON.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoonozy-choroby odzwierzęce
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia Studenci i absolwenci Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt w swojej pracy mogą być narażeni na choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka, a więc zooantroponozy (zoonozy). W ramach przedmiotu zostaną im przedstawione podstawowe wiadomości z epidemiologii, charakterystykę czynników etiologicznych, symptomatologii u człowieka i zwierząt, sposoby rozpoznawania i zapobiegania chorobom odzwierzęcych. Przedstawione zostaną też podstawy prawne zwalczania zoonoz, najbardziej przydatne testy diagnostyczne oraz podstawy zasady immunoprofilaktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenia, jakie stanowią zoonozy w ich pracy zawodowej oraz konieczność zapobiegania i zwalczania tych, bardzo często groźnych, chorób człowieka i zwierząt.

Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych zagrożeń w praktyce zootechnicznej, znajomość i zastosowanie w praktyce zasad prewencji i profilaktyki w kontaktach ze zwierzętami

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Choroby zakaźne i zaraźliwe, źródło zakażenia, łańcuch epidemiologiczne, drogi zakażenia – 2 godz.

2. Aspekt praktyczno-prawny chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych. Sytuacja epidemiologiczna i epizootyczna chorób odzwierzęcych w Polsce– 2 godz

3. Choroby odzwierzęce wywołane przez: priony, chlamydie, riketsje– 6 godz.

4. Choroby odzwierzęce wywołane przez: wirusy,,– 2 godz.

5. Choroby odzwierzęce wywołane przez:, bakterie chorobotwórcze oraz warunkowo chorobotwórcze, grzybice skórne i narządowe –2 godz.

6. Antropozoonozy ryb, płazów, gadów, ptaków, gryzoni, mięsożernych, zajęczaków i naczelnych – 2 godz.

7. Zoonozy przenoszone drogą transplantacji lub transfuzji -ksenozoonozy – 2 godz.

8. Metody laboratoryjne rozpoznawania chorób – 1 godz.

H.7s.ZOO.SI.HZOKY _W01, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _W05, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _W10, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _W23, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _W33, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _K02, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _K07, H.7s.ZOO.SI.HZOKY _K09

Literatura:

Materiały źródłowe:

Gliński Z., Buczek J., 1999, Kompendium chorób odzwierzęcych, WAR Lublin,

Anusz Z., Choroby odzwierzęce, 1991, Wydawnictwa ART. Olsztyn

Gliński Z, Kostro K., Wołoszyn S., 2000. Choroby zakaźne zwierząt. WAR Lublin

Fijałkowska W., 1983. Czym nasz mogą zarazić zwierzęta. PWRiL, Warszawa..

Czasopisma naukowe: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne Magazyn Weterynaryjny. Weterynaria po Dyplomie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Identyfikuje drobnoustroje i pasożyty chorobotwórcze mogące spowodować choroby u zwierząt przenoszone na człowieka

Potrafi określić kryteria higieny, profilaktyki oraz prewencji w kierunku chorób odzwierzęcych

Opisuje zależności pomiędzy stanem zdrowia zwierząt a środowiskiem

Zna zasady przetwarzania i oceny jakości i higieny surowców pochodzenia zwierzęcego

Charakteryzuje zależności i zasady obowiązujące w procesie produkcji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Umiejętności

Rozpoznaje podstawowe jednostki chorobowe odzwierzęce i podejmuje działania prewencyjne

Analizuje i ocenia wymagania środowiskowe i produkcyjne dla poszczególnych zwierząt gospodarskich w celu ochrony zdrowia i środowiska

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności oraz stan zagrożenia dla ludzi i środowiska

Dba o bezpieczeństwo własne oraz osób bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w realizacji podejmowanych zadania

Wykazuje aktywna postawę w zakresie upowszechnia i wdrażania wiedzy i umiejętności z zakresu antropozoonoz

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)