Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ROZZW.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi procesy rozrodu zwierząt gospodarskich oraz z podstawowymi metodami biotechnologii rozrodu, ze szczególnym uwzględnieniem koni. Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in. hormonalną regulację funkcji rozrodczych samców i samic, ocenę płodności, właściwości, ocenę i konserwację nasienia, sztuczne unasienianie samic, sterownie cyklem rujowym i owulacją, mechanizmy zapłodnienia, rozwoju zarodkowego, diagnostykę ciąży, funkcję łożysk, przebieg porodu i okresu poporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są na zwierzętach gospodarskich oraz na materiale pozyskiwanym z lokalnych ubojni.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Determinacja płci i embriogeneza układu rozrodczego ssaków. Dojrzałość płciowa i hodowlana, neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samców. Spermatogeneza i jej regulacja. Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika, właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich. Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic. Oogeneza, folikulogeneza, owulacja. Możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją. Kapacytacja, reakcja akrosomowa i mechanizmy zapłodnienia. Rozwój zarodkowy i przebieg ciąży u samic zwierząt gospodarskich. Gastrulacja, organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Błony płodowe i ich funkcje, implantacja. Łożysko i jego funkcje. Endokrynologia ciąży i mechanizmy inicjacji porodu.

Ćwiczenia (30 godzin):

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności ogiera do rozrodu: ocena zachowania płciowego, badanie kliniczne narządów rozrodczych; Metody pobierania nasienia i ocena makroskopowa nasienia, pobranie nasienia ogiera; Ocena mikroskopowa szacunkowa nasienia samców zwierząt gospodarskich, pobieranie nasienia buhaja; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywanie i ocena rozmazów nasienia; Komputerowo wspomagana ocena nasienia. Obliczanie dawek inseminacyjnych; Konserwacja, transport i przygotowanie nasienia do inseminacji; Anatomia i histologia układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, metody oceny faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cykl rujowy i metody oceny faz cyklu rujowego u samic zwierząt towarzyszących, ocena cytologiczna; Wyznaczanie optymalnego terminu krycia/ inseminacji. Inseminacja samic na przykładzie krowy i klaczy; Rozwój wczesnej ciąży i metody diagnostyki ciąży; Rozwój późnej ciąży, budowa łożyska samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Przebieg porodu fizjologicznego i pomoc okołoporodowa na przykładzie krowy i klaczy; Podstawy neonatologii.

Literatura:

Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997

Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja

procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007

Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007

Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001

Młodawska W. Zmiany w jajnikach podczas dojrzewania płciowego klaczy. W: Rozród koni, klinika i biotechnologia. PAU, Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Nr 20, 2014,

Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie

- najważniejsze odkrycia i ich znaczenie, w zakresie rozwoju badań nad rozrodem i biotechnologią rozrodu zwierząt, czynniki warunkujące determinację płci i embriogenezę układu rozrodczego ssaków; pojęcia dojrzałości płciowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zasady oceny ich przydatności do rozrodu, mechanizmy endokrynne biorące udział w regulacji funkcji rozrodczych, procesy gametogenezy i dojrzewania gamet, właściwości nasienia i możliwości konserwacji męskich komórek rozrodczych; typy owulacji, etapy zapłodnienia i rozwoju zarodkowego, najważniejsze przyczyny wczesnej zamieralności zarodków; metody sterowania cyklem rujowym i owulacją u klaczy i innych samic zwierząt gospodarskich; pojęcia gastrulacji, organogenezy, proces implantacji, rozwoju błon płodowych, budowę i funkcje łożysk, przebieg ciąży i porodu samic zwierząt gospodarskich; podstawowe biotechniki wspomaganego rozrodu i możliwości ich zastosowania w ochronie zasobów genetycznych i zachowaniu bioróżnorodności zwierząt.

Umiejętności:

- potrafi zidentyfikować narządy rozrodcze samców i samic, ocenić budowę histomorfologiczną gonad i morfologię gamet; ocenić zachowanie płciowe samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, ocenić parametry makro- i mikroskopowe nasienia, obliczyć koncentrację plemników w ejakulacie i dawki inseminacyjne, rozrzedzić nasienie i przygotować do inseminacji, transportu i/lub konserwacji, rozmrozić nasienie; rozpoznać i ocenić objawy rujowe i fazy cyklu rujowego u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wyznaczyć optymalny termin inseminacji/krycia samic; zidentyfikować łożyska zwierząt gospodarskich i towarzyszących, rozpoznać objawy zbliżającego się porodu i zachować się w trakcie jego przebiegu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin: testu jednokrotnego wyboru/półotwarty (lub w formie ustnej). Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne kolokwia/testy zaliczeniowe, udzielając co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Anna Migdał, Wiesława Młodawska, Adam Okólski, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Determinacja płci i embriogeneza układu rozrodczego ssaków. Dojrzałość płciowa i hodowlana, neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samców. Spermatogeneza i jej regulacja. Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika, właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich. Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic. Oogeneza, folikulogeneza, owulacja. Możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją. Kapacytacja, reakcja akrosomowa i mechanizmy zapłodnienia. Rozwój zarodkowy i przebieg ciąży u samic zwierząt gospodarskich. Gastrulacja, organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Błony płodowe i ich funkcje, implantacja. Łożysko i jego funkcje. Endokrynologia ciąży i mechanizmy inicjacji porodu.

Ćwiczenia (30 godzin):

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności ogiera do rozrodu: ocena zachowania płciowego, badanie kliniczne narządów rozrodczych; Metody pobierania nasienia i ocena makroskopowa nasienia, pobranie nasienia ogiera; Ocena mikroskopowa szacunkowa nasienia samców zwierząt gospodarskich, pobieranie nasienia buhaja; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywanie i ocena rozmazów nasienia; Komputerowo wspomagana ocena nasienia. Obliczanie dawek inseminacyjnych; Konserwacja, transport i przygotowanie nasienia do inseminacji; Anatomia i histologia układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, metody oceny faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cykl rujowy i metody oceny faz cyklu rujowego u samic zwierząt towarzyszących, ocena cytologiczna; Wyznaczanie optymalnego terminu krycia/ inseminacji. Inseminacja samic na przykładzie krowy i klaczy; Rozwój wczesnej ciąży i metody diagnostyki ciąży; Rozwój późnej ciąży, budowa łożyska samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Przebieg porodu fizjologicznego i pomoc okołoporodowa na przykładzie krowy i klaczy; Podstawy neonatologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.