Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozród zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ROZZW.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi procesy rozrodcze zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz z podstawowymi biotechnikami rozrodu. Zakres tematyczny zajęć obejmuje fizjologiczne podstawy rozrodu, w tym hormonalną regulację funkcji rozrodczych samców i samic, gametogenezę i mechanizmy dojrzewania gamet, ocenę przydatności samców i samic do rozrodu, mechanizmy zapłodnienia, diagnostykę i przebieg ciąży i porodu, a także konserwację nasienia, sztuczne unasienianie samic, sterownie cyklem rujowym i owulacją, Omawiane są również możliwości zastosowania technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych i bioróżnorodności zwierzą.

Pełny opis:

Wykłady

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Zwierzęce organizmy modelowe w badaniach biologiczno-medycznych. Sposoby rozmnażania i determinacji płci w świecie zwierząt, partenogeneza naturalna i jej znaczenie. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy. Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, najważniejsze zaburzenia w różnicowaniu płci; Zstępowanie jąder; Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca; Spermatogenez, cykl i fale nabłonka plemnikotwórczego, Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika ssaka. Właściwości nasienia. Możliwości uzyskiwania i przechowywania męskich komórek rozrodczych; Dojrzewanie płciowe i neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic, sezonowość, hormony jajnika w regulacji cyklu rujowego; Oogeneza i etapy folikulogenezy, typy i mechanizmy owulacji; Kontrola aktywności rozrodczej, sterowanie cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich; Wybrane aspekty biologii i biotechnologii rozrodu psów i kotów; Etapy i mechanizmy zapłodnienia; Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka, mechanizmy rozpoznawania ciąży przez matkę, wczesna zamieralność zarodków, najważniejsze przyczyny; Gastrulacja i organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Rozwój błon płodowych, typy implantacji, diapauza embrionalna, Przebieg ciąży u zwierząt gospodarskich; Łożysko i jego funkcje; Ciąża pojedyncza i mnoga; Mechanizmy inicjacji porodu; Udział technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych i bioróżnorodności zwierząt.

Ćwiczenia:

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, Badanie kliniczne samca w kierunku oceny przydatności do rozrodu na przykładzie ogiera i psa; Metody pobierania nasienia i ocena makroskopowa nasienia, pobranie nasienia ogiera; Ocena mikroskopowa szacunkowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; pobieranie nasienia buhaja; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Komputerowo wspomagana ocena nasienia. Obliczanie dawek inseminacyjnych; Konserwacja, transport i przygotowanie nasienia do inseminacji. Anatomia i histologia układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Kliniczna i ultrasonograficzna ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, metody oceny faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cykl rujowy i metody oceny faz cyklu rujowego u samic zwierząt towarzyszących; Wyznaczanie optymalnego terminu krycia/ inseminacji. Inseminacja samic na przykładzie krowy i klaczy; Rozwój wczesnej ciąży i metody diagnostyki ciąży; Rozwój późnej ciąży, budowa łożyska samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Przebieg porodu fizjologicznego i pomoc okołoporodowa na przykładzie krowy i klaczy; Podstawy neonatologii.

Literatura:

Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001

Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997.

Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007.

Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie

- najważniejsze odkrycia i ich znaczenie, w zakresie rozwoju badań nad rozrodem i biotechnologią rozrodu zwierząt; udział zwierzęcych organizmów modelowych w badaniach biomedycznych; czynniki warunkujące determinację płci i embriogenezę układu rozrodczego ssaków; pojęcia dojrzałości płciowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zasady oceny ich przydatności do rozrodu, mechanizmy endokrynne biorące udział w regulacji ich funkcji rozrodczych, w tym cyklu rujowego samic; procesy gametogenezy i dojrzewania gamet, właściwości nasienia, możliwości pozyskiwania i przechowywania męskich komórek rozrodczych; typy owulacji, etapy i mechanizmy zapłodnienia i rozwoju zarodkowego, najważniejsze przyczyny wczesnej zamieralności zarodków; metody sterowania cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich; pojęcia gastrulacji, organogenezy, proces implantacji, rozwoju błon płodowych, budowę i funkcje łożysk, przebieg ciąży i porodu samic zwierząt gospodarskich; podstawowe biotechniki wspomaganego rozrodu stosowane w hodowli zwierząt, możliwości ich zastosowania w ochronie zasobów genetycznych i zachowaniu bioróżnorodności.

Umiejętności:

- potrafi zidentyfikować narządy rozrodcze samców i samic oraz ocenić budowę histomorfologiczną gonad i morfologię gamet; ocenić zachowanie płciowe samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, przygotować zaplecze laboratoryjne do oceny nasienia, ocenić parametry makro- i mikroskopowe nasienia, obliczyć koncentrację plemników w ejakulacie i dawki inseminacyjne, rozrzedzić nasienie i przygotować do inseminacji, transportu i/lub konserwacji, rozmrozić nasienie; rozpoznać i ocenić objawy rujowe oraz fazy cyklu rujowego u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wyznaczyć optymalny termin inseminacji/krycia samic i przygotować zaplecze laboratoryjne do zabiegu inseminacji/krycia; zidentyfikować łożyska ssaków zwierząt gospodarskich i towarzyszących, rozpoznać objawy zbliżającego się porodu u zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zachować się w trakcie jego przebiegu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin: testu jednokrotnego wyboru półotwarty (lub w formie ustnej) obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne kolokwia/testy zaliczeniowe, udzielając co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)