Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zachowania się koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.PZK9.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zachowania się koni
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznać studentów z podstawami zachowania się koni w środowisku naturalnym, w hodowli i pracy z człowiekiem (sport, rekreacja).

Pełny opis:

1. Genetyczne i fizjologiczne podstawy zachowania koniowatych

2. Płciowe zachowanie ogierów w stadzie, wyborze klaczy oraz kryciu naturalnym

3. Płciowe zachowanie klaczy w stadzie, podczas źrebienia oraz opieki nad źrebakiem

4. Zachowanie młodych koni w zabawie oraz dominacji w stadzie

5. Antagonizmy i agresywne zachowanie koniowatych

6. Odstępstwa od typowego zachowania się koni

7. Zachowanie koni żyjących w stadzie i pojedynczo

8. Wykorzystanie cech behawiorystycznych w pracy z końmi (chów, hodowla, sport)

9.Podstawy zachowania koni (mowa ciała, uszu, wydawanie dźwięku, sen, odpoczynek)

10. Zachowanie koni i czynniki warunkujące wykorzystanie pastwiska, pobierania paszy oraz wody

11. Zachowanie koniowatych wobec ludzi i innych zwierząt

12. Zachowanie zwierząt chorych

13. Zasady prowadzenia oraz wyniki badań nad behawiorem koniowatych

Literatura:

1.Nowicki B, Zwolińska-Bartczak I., Zachowanie się zwierząt gospodarskich, SGGW, 2011

2. Pruski W.,Hodowla koni, PWRiL. (nowe wydanie 2007)

3. Pirkelmann A.L.,Ahswede L., Zeitler-Feicht M., Hodowla koni. Organizacja stajni i żywienia, RM. 2010

4. Desmond M., Dlaczego koń rży? Książka i Wiedza. 2000

5. Wilsie S., Vogelt G.,Mowa koni. Rozmowy z końmi w ich języku. Galaktyka. 2020

Efekty uczenia się:

Definiuje podstawy zachowania się koni oraz rozróżnia obyczaje zwierząt związane z hodowlą i chowem. Rozpoznaje, definiuje i dobiera odpowiednie metody prowadzenia badań nad zachowaniem się zwierząt. Student potrafi ocenić system utrzymania i użytkowania koni, organizowania chowu zwierząt. Dobiera systemy chowu zwierząt sprzyjające zachowaniu ich dobrostanu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie obecności studenta oraz wyniku pracy zaliczeniowej w formie pisemnej. Minimalny próg zaliczenia to 55% oceny końcowej. Skala ocen: 0-54% - niedostateczny (2,0); 55-60% - dostateczny (3,0); 61-70% - dostateczny plus (3,5); 71-80% - dobry (4,0); 84-90% - dobry plus (4,5); 91-100% - bardzo dobry (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Barbara Kij-Mitka, Przemysław Podstawski, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Bauer
Prowadzący grup: Edyta Bauer, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Małgorzata Pozor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)