Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia i histologia narządowa koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.MIHNK.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfologia i histologia narządowa koni
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia

Zapoznanie studentów z ogólną budową ciała konia. Zapoznanie się z prawidłowym mianownictwem anatomicznym przy opisie części ciała konia, tkanek. Narządów i układów Przygotowanie podstaw morfologicznych do nauki o czynności poszczególnych narządów i tkanek konia.

Efekty kształcenia: Studenci poznają budowę i czynności komórek, tkanek oraz narządów i układów wchodzące w skład organizmu konia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Budowa ciała konia, typy konstytucyjne, postawa ciała, osie i płaszczyzny, linie przeprowadzone na powierzchni ciała konia Okolice ciała konia. Zootechniczna terminologia okolic ciała konia– 2 godz.

2. Kształt i budowa wewnętrzna kości. Połączenia kości. Budowa i podział stawów. Połączenia i mechanika kręgosłup. Kopyto i układ ruchu konia. Okolice głowy i szyi. Mięśnie głowy i szyi. – 2 Godz..

4. Budowa jamy gębowej konia. Ogólna budowa zębów mlecznych i stałych. Zgryz i zwarcie. Uzębienie, jako całość. Układ mięśniowo-nerwowy narządu żucia. Gruczoły ślinowe – 2 godz.

5. Podział układu nerwowego. Znaczenie czynnościowe podziału. Rdzeń kręgowy – budowa ogólna. Nerw rdzeniowy. Łuk odruchowy. Kora mózgu i lokalizacja ośrodków korowych. Drogi czuciowe i ruchowe rdzenia kręgowego - 2 godz.

6. Klatka piersiowa. Śródpiersie. Układ krążenia. Naczynia krążenia dużego i małego. Naczynia i węzły chłonne. Górne i dolne drogi oddechowe. Mechanika oddychania konia – 2 godz.

7. Topografia narządów jamy brzusznej. Podział układu trawiennego. Budowa ogólna ściany przewodu pokarmowego – 2 godz.

8. Wybrane zagadnienia z układu moczowo-płciowego – 1 godz..

Literatura:

Materiały źródłowe:

Bielańska - Osuchowska Z., Embriologia zwierząt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Clayton H.,M., i wsp., 2008. Atlas anatomii klinicznej konia, Urban &partner

Kałużyński J., Milert Z., 1982. Mięśnie I połączenia konia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.

Kόnig H.E., Liebech H-G., 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań.

Kobryń H., Kobryńczuk F., 2004. Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2001. Anatomia zwierząt tom I., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Świeżyński K.,2001. Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Strzeżek J., Krzymowski T., (red.). 2007. Biologia rozrodu zwierząt Tom I i II, Wyd. Uniw. Warm-Maz.,

Wierzbowski S. (red.) Andrologia zwierząt. Platon, Kraków

Zarzycki J., Histologia zwierząt domowych i człowieka PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi opisać budowę i położenie ważnych dla rozwoju i wzrostu narządów i układów wybranych zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi rozpoznać zmiany w budowie oraz topografii narządów i układów u zwierząt zdrowych i podczas procesu chorobowego

Umiejętności

Wskazuje okolice ciała zwierząt oraz określa położenie poszczególnych narządów i tkanek

Posiada umiejętność określenia topografii dostępnych węzłów chłonnych oraz najważniejszych naczyń krwionośnych

Potrafi umiejętnie dokonać egzenteracji wybranych gatunków zwierząt domowych i laboratoryjnych

Potrafi umiejętnie pobrać próbki do badań podczas badania i egzenteracji zwierząt domowych i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Jest świadomy ciągłego samodokształcania i upowszechniania nabytej wiedzy zawodowej

Jest świadomy odpowiedzialności za powierzone mu zwierzęta i podejmowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.