Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ATZD9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych.
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Hodowla ekologiczna 2 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 2 sem.elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 2 sem.elektywy
Prewencja 2. sem. kierunkowe i elektywy do wyboru
Prewencja 3. sem. kierunkowe i elektywy do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Budowa organizmu zwierzęcego, okolice ciała zwierząt domowych i la-boratoryjnych, rozmieszczenie struktur i narządów w określonych częściach i okolicach ciała topografia klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz jamy miednicznej.

,

Efekty kształcenia Zdobycie wiadomości o rozmieszczenie przestrzennym poszczególnych narządów, nabycie umiejętności preparowanie tuszek zwierząt, umiejętność określenia topo-grafii dostępnych węzłów chłonnych oraz naczyń krwionośnych

Pełny opis:

T e m a t y k a w y k ł a d ó w

1, Cel przedmiotu, narzędzia i podstawowe pojęcia, którymi posługuje się anatomia topogra-ficzna, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych – 2 godz.

2. Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej głowy, punkty dostępne palpacyjnie, na-czynia krwionośne, węzły chłonne – 2 godz.

3. Szyja i jej okolice. Uchyłek trąbki słuchowej u konia. Okolice grzbietu . Punkty dostępu do naczyń i węzłów chłonnych– 2 godz.

4. Ściana i jamy klatki piersiowej - okolice i punkty dostępu. Zasięg serca i płuc – 2 godz.

5. Brzuch: ściany i jama brzusznej, linie przyczepy przepony, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum – 2 godz.

6. Jama miedniczna - struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per vaginum – 2 godz.

7. Kończyna piersiowa i brzuszna – okolice i punkty dostępu.

8. Anatomia topograficzna w badaniach RTG i USG – 1 godz

T e m a t y k a ć w i c z e ń

1. Wprowadzenie do przedmiotu, cel i metody anatomii topograficznej. BHP w prosektorium i przy zwierzętach. – 1 godz.

2. Anatomia topograficzna zewnętrzna i wewnętrzna lisa i lisicy, szczura i królika- 2 godz.

3. Skóra, mięśnie oraz narządy wewnętrzne psa i kota. Wybrane zagadnienia z anatomii to-pograficznej szynszyli/norki - 2 godz.

4. Topografia zewnętrzna świni i knura – Ćwiczenia praktyczne Olszanica - 2 godz.

5. Topografia zewnętrzna klaczy, ogiera i buhaja – Ćwiczenia praktyczne Przegorzały - 2 godz.

6. Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwi-czenia terenowe - 2 godz.

7. Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwi-czenia terenowe - 2 godz.

8. USG jamy brzusznej i miednicznej klaczy/owcy y- ćwiczenia terenowe 2 godz.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie w formie przygotowanej i przedstawionej na ćwiczeniach prezentacji. . .

Literatura:

Materiały źródłowe:

Akajewski A., Anatomia zwierząt domowych, PWRiL, ,

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, 2008.

Kobryń F., Kobryńczuk K/.Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom I i II, III. PWN,

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych, Wydawnictwo AR Lublin, 1986.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL., 1991

Popesco P., Atlas anatomii topograficznej zwierząt, PWRiL. 2008.

Przespolewska H. i wsp. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi opisać budowę i położenie ważnych dla rozwoju i wzrostu narządów i układów wybranych zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi rozpoznać zmiany w budowie oraz topografii narządów i układów u zwierząt zdrowych i podczas procesu chorobowego

Umiejętności

Wskazuje okolice ciała zwierząt oraz określa położenie poszczególnych narządów i tkanek

Posiada umiejętność określenia topografii dostępnych węzłów chłonnych oraz najważniejszych naczyń krwionośnych

Potrafi umiejętnie dokonać egzenteracji wybranych gatunków zwierząt domowych i laboratoryjnych

Potrafi umiejętnie pobrać próbki do badań podczas badania i egzenteracji zwierząt domowych i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Jest świadomy ciągłego samodokształcania i upowszechniania nabytej wiedzy zawodowej

Jest świadomy odpowiedzialności za powierzone mu zwierzęta i podejmowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.