Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia topograficzna konia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ANTOK.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia topograficzna konia
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Budowa organizmu konia, zewnętrzne okolice ciała, rozmieszczenie struktur anatomicznych oraz narządów w określonych częściach ciała zwierzęcia i okolicach ciała. Topografia głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz jamy miednicznej i kończyn.

Pełny opis:

T e m a t y k a w y k ł a d ó w

1, Cel przedmiotu, narzędzia i podstawowe pojęcia, którymi posługuje się anatomia topograficzna, okolice ciała – 1 godz.

2,Anatomia topograficzna głowy, punkty dostępne palpacyjnie, na-czynia krwionośne, węzły chłonne, narządy zmysłów – 2 godz.

3. Szyja i jej okolice. Uchyłek trąbki słuchowej u konia. Okolice grzbietu. Punkty dostępu do naczyń i węzłów chłonnych, tchawicy i przełyku – 2 godz.

4. Ściana i jamy klatki piersiowej - okolice i punkty dostępu. Zasięg serca i płuc, naczynia, jamy opłucnowa, osierdziowa – 2 godz.

5. Brzuch: ściany i jama brzuszna, linie przyczepu przepony, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum, rozmieszczenie narządów trzewnych w jwmie brzusznej – 2 godz.

6. Jama miedniczna - topograficzne położenie narządów, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum – 2 godz.

7. Kończyna piersiowa i miednicznej – szkielet, mięśnie, naczynia i nerwy, okolice i punkty dostępu do naczyń i nerwów.

8. Obrazowa anatomia topograficzna na podstawie zdjęć RTG i USG – 2 godz

T e m a t y k a ć w i c z e ń

1. Wprowadzenie do przedmiotu, cel i metody anatomii topograficznej. BHP w prosektorium i przy zwierzętach. Ewolucyjne zmiany budowy anatomicznej koniowatych – 2godz.

2. Anatomia topograficzna zewnętrzna i wewnętrzna głowy konia na izolowanej głowie zwierzęcia, preparowanie - 2 godz.

3. Brzuch, mięśnie oraz narządy wewnętrzne. Praktyczne stosowanie badania USG jamy brzusznej- 2 godz.

4. Topografia kończyny piersiowej i miednicznej na izolowanej kończynie konia – Ćwiczenia praktyczne - 2 godz.

5. Topografia zewnętrzna i wewnętrzna klatki piersiowej klaczy i ogiera, Wady budowy i postawy koni i związane z nimi sposoby poruszania się zwierzęcia – 2 godz.

6. Pomiary biometryczne i ocena pokroju koni umiejętność posługiwania się cyrklem, laską i taśmą zootechniczną - 2 godz.

7. Anatomiczno topograficzne uwarunkowania pokroju koni, ich typów oraz innych koniowatych - 2 godz.

8. Topografia zewnętrzna konia - praktyczne wykorzystanie znajomości anatomii topograficznej na żywym zwierzęciu - Przegorzały - 1 godz.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne.

Literatura:

Materiały źródłowe:

Akajewski A., Anatomia zwierząt domowych, PWRiL, ,

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, 2008.

Kobryń F., Kobryńczuk K/.Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom I i II, III. PWN,

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych, Wydawnictwo AR Lublin, 1986.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL., 1991

Popesco P., Atlas anatomii topograficznej zwierząt, PWRiL. 2008.

Przespolewska H. i wsp. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Zdobycie wiadomości o rozmieszczenie przestrzennym poszczególnych narządów, wpływ użytkowania koni na zachowanie zdrowia zwierzęcia, umiejętność określenia położenia topograficznego dostępnych węzłów chłonnych oraz naczyń krwionośnych, nerwów i mięśni. Praktyczne zapoznanie z metodami obrazowania USG i RTG

Ocena fizykalnego badania zwierzęcia z użyciem narzędzi zootechnicznych i weterynaryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.