Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.PPORO.SI.HZOEX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami naukowymi produkcji roślinnej. Program obejmuje opis procesu glebotwórczego oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze - żyzność gleby, nawożenie, rola fizjologiczna składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt), a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową, wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych. Zostanie omówiona budowa morfologiczna i systematyka oraz technologia uprawy roli oraz podstawowych roślin rolniczych z uwzględnieniem nowych odmian i kierunków użytkowania oraz podstawowych zasad gospodarki na użytkach zielonych.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki - 2 godz.

2.Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego - 4 godz.

3.Systematyka gleb - 1 godz.

4.Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach - 2 godz.

5.Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych-2 godz.

6.Ekologiczne skutki nawożenia - 2 godz.

7.Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin (UZ) - 2 godz.

8.Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce - 1 godz.

9.Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej - 1 godz.

10.Czynniki zmianowania, płodozmian. Mechaniczna uprawa roli-1 godz.

11.Uprawa zbóż ozimych - 1 godz.

12.Uprawa zbóż jarych- 1 godz.

13.Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków - 1 godz. użytkowania.

14.Technologia uprawy buraka cukrowego i innych roślin okopowych korzeniowych- 1 godz.

15.Uprawa roślin oleistych (rzepak, gorczyca) - 1 godz.

16.Uprawa wybranych roślin strączkowych (bobik, groch, łubin)-1 godz.

17.Uprawa lucerny, koniczyny czerwonej i ich mieszanek z trawami na gruntach ornych- 1 godz.

18.Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. . Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy- 1 godz.

19.Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa, konkurencyjność)- 1 godz.

20.Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi- 1 godz.

21.Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność różnych typów produkcji zwierzęcej) - 1 godz.

24.Zabiegi pratotechniczne - 1 godz.

Ćwiczenia:

1.Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

2.Charakterystyka botaniczna roślin oleistych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion- 2 godz.

3.Charakterystyka botaniczna roślin okopowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

4.Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych, sposoby kiełkowania, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

5.Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych -drobnonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

6.Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych grubonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

7.Technologie uprawy pszenicy ozimej i jarej, założenia i projekty do wykonania dla kierunku użytkowania na ziarno pastewne - 2 godz.

8.Projekt technologii uprawy kukurydzy na: ziarno, CCM, zielonkę - kiszonkę oraz kukurydzy cukrowej i pękającej - 2 godz.

9.Projekt technologii uprawy buraka pastewnego i ziemniaka - 2 godz.

10.Znaczenie i uprawa międzyplonów dla celów pastewnych - 2 godz.

11.Uprawa bobiku , grochu jadalnego, łubinu na nasiona i pastewnego na zielonkę, technologia dla odmian tradycyjnych, samokończących i wąskolistnych - projekty kart technologicznych - 2 godz.

12.Projekt technologii uprawy koniczyny czerwonej i lucerny- 2 godz.

13.Rozpoznawanie nasion ważniejszych gatunków traw, zasady układania mieszanek - 2 godz.

14.Rozpoznawanie traw w stanie kwiatowym i bezkwiatowym - 2 godz.

15.Zaliczenie ćwiczeń- 2 godz.

Literatura:

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Gorlach E. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Wyd. AR w Krakowie.

Filipek-Mazur B. (red). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie

Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL. 1996, praca zbiorowa

Jasińska Z., Kotecki A. (red.): Szczegółowa uprawa roślin wyd. 2. 2003. WAR Wrocław, praca zbiorowa pod red. Z.

Rogalski M. (red.) Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz. 2005,

Chotkowski J. (red.) Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005.Wyd. Wieś Jutra,

Ziółek E., Grzywnowicz - Gazda Z., Lipińska M., Ziółek W. 1987. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. AR Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu oraz zna systematykę gleb

wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt oraz posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli

zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową,

potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych

Umiejętności:

rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych

Kompetencje społeczne:

rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.