Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MKB.Z9.SI.HZOHY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności i pasz
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat mikrobiologicznej jakości żywności i pasz oraz czynników ją kształtujących. Uwzględniony zostanie również aspekt ustawodawstwa żywnościowego i normatywów dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych. Ponadto, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat mikrobioty surowców i żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz zatruć pokarmowych, a także sposobu wykonywania badań mikrobiologicznych żywności zgodnie z wymaganiami oraz potrzebami systemu zapewnienia wiarygodności wyników badań.

Pełny opis:

Wykłady: Zapoznanie studentów z nowymi dyrektywami UE i Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius FAO/WHO) w zdefiniowaniu podstawowych pojęć dotyczących żywności i pasz.. Normatywy dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych występujących w żywności i paszach oraz określające ich ogólne zasady badania mikrobiologicznego.

Mikrobiologiczna jakość żywności i czynniki je kształtujące. Klasyfikacja zanieczyszczeń żywności. Mikrobiota surowców i żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Jakość mikrobiologiczna pasz. Fermentacje.

Przechowywanie, utrwalanie i konserwacja żywności.

Mikrobiologiczne podstawy sporządzania kiszonek oraz procesy wpływające na obniżenie jej jakości. Rola mikroorganizmów w przemyśle spożywczym. Przemysłowe wykorzystywanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym. Ocena stanu higienicznego warunków produkcji.

Mikrobiota przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Zatrucia i zakażenia pokarmowe. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności. Mykotoksyny w żywności i paszach - zagrożenia zdrowotne.

Ćwiczenia (laboratoryjne):BHP na ćwiczeniach. Zasady poboru i analizy. Metody badawcze stosowane w mikrobiologii żywności i pasz. Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego ziarna zbóż i pasz.

Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań wg kryteriów oceny mikrobiologicznej.

Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego mięsa, wędlin, konserw.

Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań wg kryteriów oceny mikrobiologicznej. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodami bezpośrednimi, mikroskopowo w komorze Thoma.

Obserwacja preparatów wykonanych z hodowli bakteryjnych pochodzących z ziarna zbóż, pasz oraz mięsa i wędlin. Zaliczenie.

Literatura:

Molenda J.., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, UP.Wrocław 2010.

Kijowski J., T. Sikora. 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WN-T, Warszawa.

Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z. 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i II, PWN, Warszawa.

Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.2009. Mikrobiologia żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Steinka I. 2011. Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Frączek K., Bis H., Grzyb J., Ropek D., Wieczorek J. Występowanie grzybów toksynotwórczych i patogennych na powierzchni nasion oraz bulw roślin rolniczych uprawianych w okolicy składowiska odpadów komunalnych.. Proceedings of ECOpole, 7(1), 199-205, DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)026.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- poszczególne grupy systematyczne drobnoustrojów, opisuje morfologię i fizjologię drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w produkcji zwierzęcej

- metody przetwórstwa i oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz zasady skupu i klasyfikacji zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych; zna zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem środków pochodzenia zwierzęcego; choroby zwierząt i zoonozy

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- interpretować zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem mikroorganizmów; posługiwać się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi stosowanymi w izolacji czystych kultur;identyfikować kultury mikrobiologiczne

- dokonać podstawowej oceny jakościowej surowców pochodzenia zwierzęcego, transportu i przetwórstwa produktów zwierzęcych pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz prawidłowo interpretować i stosować prawo weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

- oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test z wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Agnieszka Galus-Barchan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.