Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIKP9.SM.HZOHX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia pasz
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą zawartą w nowych dyrektywach Unii Europejskiej i Kodeksu Żywnościowego. Zdefiniowanie podstawowych pojęć: żywność, pasza, ich jakość. Szczególnie uwzględniony zostanie aspekt mikrobiologiczny niezbędny w procesie powstawania wybranych artykułów spożywczych i pasz. Studenci dowiadują się także o korzystnych i niekorzystnych produktach metabolizmu drobnoustrojów wpływających na stan sanitarny żywności i pasz oraz poznają metody konserwacji i uszlachetniania tych produktów.

Pełny opis:

Wykłady :

1. Zapoznanie studentów z nowymi dyrektywami UE i Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius FAO/WHO) w zdefiniowaniu podstawowych pojęć dotyczących żywności i pasz.

2. Charakterystyka drobnoustrojów mogących wpływać zarówno dodatnio jak i ujemnie na jakość żywności i pasz.

3. Fizjologia bakterii i promieniowców oraz grzybów mikroskopowych - wzajemne interakcje miedzy mikroorganizmami w środowisku ich bytowania oraz organizmami wyższymi.

4. Żywność i pasze z roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) i ich wpływ na ludzi i zwierzęta.

5. Produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową do produkcji żywności i pasz.

6. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystywania zjawisk odpornościowych - mechanizm patogenezy.

7. Zasady zwalczania patogennych mikroorganizmów.

8. Przegląd chorobotwórczych drobnoustrojów mających znaczenie dla żywności i pasz, zatrucia pokarmowe.

9. Metody konserwacji i uszlachetniania żywności i pasz z wykorzystaniem drobnoustrojów.

10. Wykorzystanie mikroorganizmów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w otrzymywaniu roślinnych i zwierzęcych organizmów transgenicznych.

11. Mikroflora surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

12. Przemysłowe wykorzystywanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym.

13. Szczepionki bakteryjne, probiotyki, biopreparaty, technologie ich produkcji i sposoby stosowania w przemyśle spożywczym.

14. Mikrobiologiczne podstawy sporządzania kiszonek oraz procesy wpływające na obniżenie jej jakości.

15. Mikotoksyny w kiszonkach i ich ujemny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

Literatura:

1.Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003

2. Kunicki - Goldfinger w.: Życie bakterii. PWN Warszawa 1998

3. Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. tom 1 - 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.

4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.; Towaroznawstwo żywnosci t. 1 i2, WSiP, Warszawa 2004.

5. Trojanowska K., Giebel H., Gołebiowska B.; Mikrobiologia zywnosci, Poznań 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu mikrobiologicznego aspektu powstawania żywności i produkcji pasz.

2. Zna podstawowe zasady wytwarzania żywności i pasz z roślin naturalnych i modyfikowanych genetycznie.

3. Posiada wiedzę na temat produktów metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skale przemysłową.

4. Posiada ogólną wiedzę na temat procesów gnicia i pleśnienia, jako czynników obniżających wartość żywności i pasz oraz na temat obecności toksycznych metabolitów.

Umiejętności

1) Student potrafi określić czystość mikrobiologiczną żywności i paszy oparciu o zdobytą wiedzę.

2) Potrafi określić stan sanitarno higieniczny badanego materiału.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi połączyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych z wiedzą uzyskaną w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru)

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca trzech nieobecności.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U )

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.