Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.SI.HZOEX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych. Studia mają uwypuklić pożyteczna i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i inne organizmy żywe.Studia mają uwypuklić pożyteczna i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów tak ważnej dla hodowcy-praktyka, dążącego do utrzymania dobrostanu zwierząt oraz ochrony ich zdrowia narażonego na szkodliwe działanie drobnoustrojów, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Literatura:

1.H.G. Schlegel – Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

2.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

3.Z. Libudzisz – Mikrobiologia techniczna T. 1. PWN, Warszawa

4.M.K. Błaszczyk – Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów.

Umiejętności - Student potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów. Potrafi posłużyć się mikroskopem.

Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki.

Potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny.

Kompetencje - Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)