Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Hodowla niestacjonarne,4 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowaniem rozwojem i aktywnością mikroorganizmów. Wiedza z zakresu mikrobiologii umożliwi sterowanie nowoczesnymi procesami przemysłowymi z wykorzystaniem drobnoustrojów bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1:Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie.

2:Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów, ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów.

3:Morfologia drobnoustrojów.

4:Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów.

5:Ekologia drobnoustrojów i wzajemne interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami, a organizmami wyższymi. Symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm, antybioza.

6:Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

7:Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych, kształtowanych przez człowieka.

8:Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową (alkohole, kwasy organiczne, probiotyki, antybiotyki (mikotoksyny), substancje biologicznie czynne, biopreparaty, enzymy, toksyny, barwniki itp.).

9:Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, priony – wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystania zjawisk odpornościowych.

10:Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka.

11:Praktyczne wykorzystanie mikroorganizmów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne). Zastosowanie drobnoustrojów w otrzymywaniu roślinnych i zwierzęcych organizmów transgenicznych.

12:Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym. Praktyczne osiągnięcia współczesnej mikrobiologii w powiększaniu zasobów żywności i pasz. Kierunki rozwoju SCP (Single Cells Protein). Rolnicze szczepionki bakteryjne, technologia produkcji i sposoby stosowanie w praktyce rolniczej.

13:Jak obchodzić się z drobnoustrojami, podstawowe techniki prac laboratoryjnych, zasady prac sterylnych, urządzenia, sposoby wyja-ławiania. Pojęcie gatunku, kolonii, szczepu. Podłoża mikrobiologiczne.

14:Nowoczesne automatyczne metody oznaczania przynależności syste-matycznej mikroorganizmów do gatunku.

15:Przyszłość mikrobiologii, stan aktualny i perspektywy wykorzystania nauki o drobnoustrojach w gospodarce narodowej

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.BHP na ćwiczeniach z mikrobiologii, podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych.

2.Teoretyczne podstawy barwienia bakterii. Morfologia bakterii.

3.Barwienie złożone metodą Grama w modyfikacji Huckera.

4.Barwienie proste negatywne. Morfologia promieniowców.

5.Asymilatory azotu atmosferycznego.

6.Morfologia drożdży i grzybów z klasy Phycomycetes.

7.Morfologia grzybów z klasy Deuteromycetes.

8.Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno –higienicznym.

9.Odczyt mikrobiologicznej analizy wody. Analiza mikrobiologiczna gleby.

10.Odczyt nikrobiologicznej analizy gleby. Analiza mikrobiologiczna powietrza.

11.Bakterie fermentacji mlekowej w zakiszanym materiale pochodzenia zwierzęcego.

12.Bakterie fermentacji mlekowej w zakiszanym materiale pochodzenia roślinnego.

13.Szkodniki fermentacji mlekowej. Barwienie przetrwalników metodą Schaeffera-Fultona.

14.Bakterioskopowa ocena mięsa.

15.Zaliczenie.

Literatura:

Białous F.: Mikrobiologia zootechniczna. PWN, Warszawa 1977; Kunicki-Goldfinger W.: Życie Bakterii, PWN, Warszawa 2001; Wawrzkiewicz J.: Mikrobiologia weterynaryjna. PWN, Warszawa 1981; Zaleski J.S.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. WN-T, Warszawa 1985; Cienciała M.: Materiały do ćwiczeń z mikrobiologii. Dla studentów Wydziału Zootechnicznego. AR w Krakowie, Kraków 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza: student, który zaliczył wykłady definiuje i opisuje najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów w tym drobnoustrojów glebowych zmierzających do zrewitalizowania zdegradowanego środowiska oraz wskaże właściwe kierunki działań mające na celu uzdrowienie zanieczyszczonych gleb, wód, powietrza, a także płodów rolnych.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

2. Charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności: student, który zaliczył wykłady: interpretuje i samodzielnie wykorzysta zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii do celów praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym. Oceni zagrożenia i objaśni korzyści płynące z zastosowanie mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Rożróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

2.Praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

3.Samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

4.Interpretuje wyniki analiz i doświadczeń

Kompetencje społeczne:

Student który zaliczył wykłady: samodzielnie oceni i zinterpretuje zdobycze wiedzy z zakresu mikrobiologii, jej duży wkład w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak, biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

2.Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru)

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca trzech nieobecności.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.