Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MBZ.M9.SI.HZOHZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat drobnoustrojów bytujących w różnych rodzajach żywności pochodzenia zwierzęcego, ich właściwości fizjologicznych i rodzaju oddziaływania. Ponadto, omówiona zostanie mikrobiota specyficzna dla poszczególnych rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia z uwzględnieniem związanych z jej obecnością zagrożeń, zarówno trwałości surowców i produktów, jak i bezpieczeństwa dla konsumentów.

Pełny opis:

Wykłady: Bezpieczeństwo i jakość żywności. Klasyfikacja zanieczyszczeń żywności. Drobnoustroje występujące w żywności. Czynniki środowiskowa zewnętrznego, wewnętrznego i ogólnośrodowiskowe kształtujące jakość żywności. Procesy psucia się żywności powodowane przez drobnoustroje.

Drobnoustroje wskaźnikowe. Mikrobiologia surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego. Mikrobiologia mięsa i wędlin. Mikrobiologia mięsa drobiu i przetworów drobiowych. Mikrobiota mleka i produktów mleczarskich. i ich mikrobiologiczna ocena.Mikrobiologia ryb i przetworów rybnych.

Mikrobiologia jaj oraz przetworów z jaj. Grzyby i mykotoksyny w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego.Zatrucia i zakażenia pokarmowe powodowane przez drobnoustroje. Choroby przenoszone przez żywność. Metody utrwalania żywności. Badanie stanu higienicznego warunków produkcji.

Ćwiczenia (laboratoryjne):Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii surowców i produktów zwierzęcych. Metody izolacji drobnoustrojów (metoda odciskowa, posypowa i sedymentacyjna) z żywności (produkty płynne i stałe). Podstawowe metody stosowane w analizie mikrobiologicznej. Zalecenia ogólne i pobór próbek do badań mikrobiologicznych.

Bakterie mlekowe. Ocena jakości mleka metodą reduktazową. Barwienie preparatów z produktów mleczarskich (maślanka, kefir, jogurt itp.). Bakterie probiotyczne. Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowego mleka i serów metodą posiewu seryjnych rozcieńczeń. Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Analiza mikrobiologiczna serów. Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań.

Szkodliwa rola bakterii występujących w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Fermentacja masłowa. Barwienie bakterii metodą Schaeffera-Fultona. Metody badań bakterii wskaźnikowych. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodami bezpośrednimi: mikroskopowo w komorze. Ocena bakterioskopowa czystości mięsa.Analiza mikrobiologiczna mięsa i przetworów mięsnych metodą posiewu seryjnych rozcieńczeń. Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Obserwacja preparatów wykonanych z hodowli bakteryjnych. Analiza mikrobiologiczna ryb i przetworów z ryb. Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań.

Mikrobiologiczna ocena jaj i przetworów z jaj. Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Metody badania mikrobioty powietrza pomieszczeń inwentarskich. Drobnoustroje wskaźnikowe. Charakterystyka bakterii z rodzaju Salmonella. Obserwacja preparatów bakterii wskaźnikowych. Zaliczenie.

Literatura:

Molenda J.., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. 2010. UP.Wrocław.

Wojtatowicz M., Stempniewicz R., 2009. Mikrobiologia żywności. Teoria i ćwiczenia. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław.

Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z. 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i II, PWN, Warszawa.

Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.2009. Mikrobiologia żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Steinka I. 2011. Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Ropek D., Frączek K. 2016. Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine. Vol. 19, No. 3, 16-22

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-poszczególne grupy systematyczne drobnoustrojów, opisuje morfologię i fizjologię drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w produkcji zwierzęcej.

-metody przetwórstwa i oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz zasady skupu i klasyfikacji zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych; zna zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem środków pochodzenia zwierzęcego; choroby zwierząt i zoonozy.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-interpretować zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem mikroorganizmów; posługiwać się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi stosowanymi w izolacji czystych kultur; identyfikować kultury mikrobiologiczne.

-dokonać podstawowej oceny jakościowej surowców pochodzenia zwierzęcego, transportu i przetwórstwa produktów zwierzęcych pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz prawidłowo interpretować i stosować prawo weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

-oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test z wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.