Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.LABO9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką żywienia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów trawienia i przemiany składników pokarmowych u zwierząt. Studenci zapoznają się także ze szczegółowym żywieniem różnych grup zwierząt laboratoryjnych w zależności od gatunku, modelu badawczego i stanu fizjologicznego. Ponadto zostanie poruszona specyfika żywienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt, zasady bilansowania mieszanek dla zwierząt laboratoryjnych, wpływ diety i dodatków żywieniowych na stan zdrowia zwierząt i wyniki doświadczeń.

Pełny opis:

Wykłady

Charakterystyka zwierząt laboratoryjnych

Budowa i funkcjonowanie przewodu pokarmowego różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych – specyfika trawienia

Podstawowe badania żywieniowe wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych metody badana strawnościowych, bilansowych, kalorymetria.

Wymagania pokarmowe zwierząt laboratoryjnych

Charakterystyka karm wykorzystywanych w żywieniu zwierząt laboratoryjnych.

Praktyczne żywienie zwierząt laboratoryjnych (wszystkożerne, roślinożerne mięsożerne)

Przepisy prawne związane z żywieniem zwierząt laboratoryjnych

Ćwiczenia

Bilansowanie mieszanek bytowych dla zwierząt laboratoryjnych

Opracowanie receptury diety specjalnej dla zwierząt laboratoryjnych

Praktyczne przygotowanie karm granulowanych dla zwierząt laboratoryjnych

Praktyczne żywienie zwierząt laboratoryjnych – zwierzętarnia

Projektowanie doświadczeń fizjologiczno- żywieniowych

Literatura:

1. Zduńczyk Z. Żywienie szczurów laboratoryjnych w Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 2, 2015, PWN, Warszawa;

2. Hand et al. Small animal clinical nutrition. 2010, Ed. Mark Morris Institiut;

3. NRC, Nutrient requirement of laboratory animals

4. Brylińska J., Kwiatkowska J., Zwierzęta laboratoryjne - metody hodowli i doświadczeń, Universitas, Kraków, 1996

5. Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, Dz.U. 2015 poz. 266, Warszawa, 2015

6. Lasek O., Barteczko J. 2015. Żywienie psów. W „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt.” pod red. Jamroz D. Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa, 471-495.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość pokarmową i odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt laboratoryjnych

Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych

Zna podstawowe badania żywieniowe wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych

Umiejętności

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt laboratoryjnych w gatunku, modelu badawczego, stanu fizjologicznego

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt laboratoryjnych

Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową produktów żywieniowych dla zwierząt laboratoryjnych

Potrafi przygotować mieszankę dla zwierząt laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Na ocenę pozytywną należy przygotować i zaprezentować projekt doświadczenia fizjologiczno- żywieniowego. Zaliczenie wg standardowej skali ocen. Ocena z wykładu stanowi 60% oceny z przedmiotu

Ćwiczenia: Praca w grupach. Na ocenę pozytywną należy przygotować dawkę bytową oraz doświadczalną dla zwierząt laboratoryjnych oraz wykonać raporty z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)