Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ZMIG9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów studiów II stopnia kierunku Biologia, specjalności Biologia stosowana z metodami inżynierii genetycznej oraz ich zastosowaniem w badaniach fizjologicznych prowadzonych w warunkach in vivo i in vitro na zwierzętach. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną sposoby zastosowań podstawowych technik i metod inżynierii genetycznej: Northern blot, „slot-blot”, RT-PCR oraz Real-time RT-PCR w badaniu ekspresji genów w układach eksperymentalnych. Ponadto studenci zapoznają się z możliwościami stosowania mikromacierzy DNA i siRNA w badaniach dotyczących funkcji genów. Efektem kształcenia jest rozumienie podstawowych pojęć dotyczących nowoczesnych metod inżynierii genetycznej wykorzystywanych w badaniach fizjologicznych.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu

L.p. Tematyka wykładów Godz.

1. Przypomnienie podstawowych zagadnień i pojęć inżynierii genetycznej (2 h).

2. Badanie ekspresji genów metodą Northern blot i „slot-blot” (2 h)

3. Metoda RT-PCR i qPCR - odmiany oraz przykłady zastosowań w badaniach fizjologicznych (2 h).

4. Wykorzystanie metody mikromacierzy cDNA i interferencji siRNA w fizjologii i endokrynologii (2 h)

5. Przykłady zastosowań metod inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych (prezentacje studentów) (2 h)

6. Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (prezentacje studentów) (2 h)

7. Oznaczanie poziomu mRNA hormonów białkowych oraz ich receptorów (prezentacje studentów) (2 h)

8 Zaliczenie przedmiotu 1 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

2. J. Kur, „Podstawy inżynierii genetycznej”, , skrypt, Politechnika Gdańska, 1994.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. A. Dawson, P. Sharp, “Functional avian endocrinology”, Norsa Pub. House, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bal, „Biologia molekularna w medycynie” PWN, Warszawa, 2006.

2. J. Sotowska-Brochcka, „Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze metody inżynierii genetycznej oraz wyjaśnia ich zastosowanie; charakteryzuje metody stosowane w badaniach ekspresji genów na poziomie transkrypcji i translacji

charakteryzuje sposoby wykorzystania metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego i procesów fizjologicznych zachodzących w poszczególnych narządach; opisuje metody izolacji mRNA oraz potrafi wyjaśnić poszczególne etapy metod stosowanych do oznaczania ekspresji genów kodujących hormony białkowe oraz ich receptory.

Umiejętności

Student potrafi wyjaśnić znaczenie i posłużyć się metodami inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych; umie zaplanować eksperyment, którego celem jest badanie ekspresji genu kodującego hormon białkowy; analizuje anglojęzyczne publikacje naukowe z zakresu fizjologii wykorzystujące metody inżynierii genetycznej; potrafi przedstawić w formie prezentacji główne założenia metodyczne zawarte w publikacji oraz interpretuje wyniki badań.

Kompetencje społeczne

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie

posiada świadomość ryzyka i skutków wynikających ze stosowania metod inżynierii genetycznej w biologii; samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej (także w językach obcych).

Metody i kryteria oceniania:

721 - demonstracja praktycznych umiejętności (studenci przygotowują prezentacje z publikacji anglojęzycznych; prezentacje są oceniane)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)