Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.STRE9.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi i behawioralnymi zaangażowanymi w sytuacji zaburzeń homeostazy organizmu w wyniku działania na organizm różnych czynników fizycznych i psychicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona skutkom stresu podczas w różnych okresach życia i stanach fizjologicznych i jego skutku na wzrost, rozród, produkcję zwierząt.Słuchacze zostaną zapoznani z różnymi metodami oceny dobrostanu zwierząt oraz możliwościami zapobiegania reakcjom stresowym, a tym samym adaptacji zwierząt do zmiennych warunków otoczenia.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Fizjologiczne podstawy stresu, reakcja układu nerwowego i hormonalnego w odpowiedzi na działanie czynników zaburzających homeostazę.

2. Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

3. Możliwości adaptacji do zmiennych warunków życia ludzi i zwierząt.

4. Reakcja emocjonalna na działanie czynników stresotwórczych

5. Stres okresu okołoporodowego i jego konsekwencje

6. Znaczenie feromonów w kształtowaniu dobrostanu zwierząt

Literatura:

Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski i J. Przała, PWRiL, Warszawa 2005.

"Patofizjologia", S. Maliński, J. Dyżewski, PZWL Warszawa 2007

Artykuły naukowe i popularnonaukowe w omawianym temacie

Efekty uczenia się:

1. Student zdobywa wiedzę o fizjologicznych podstawach i skutkach stresu, reakcji najważniejszych układów neuroendokrynnych w stresie

2. Rozróżnia i opisuje rodzaje czynników stresotwórczych

3. Potrafi określić możliwości adaptacji zwierząt w stresie w celu powrotu do stanu homeostazy.

4. Opisuje stany fizjologiczne, w których pojawia się konieczność uruchomienia reakcji stresowej, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych i emocjonalnych

5. Student rozumie wpływ czynników endo i egzogennych na intensywność reakcji stresowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji własnej w omawianym temacie, aktywność w dyskusjach na obowiązkowych zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)