Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty laboratoryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.PRLA.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty laboratoryjne
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w badaniach z zakresu fizjologii, żywienia zwierząt i zoohigieny. Student poznaje przepisy bezpieczeństwa oraz zasady wyposażania pracowni, obsługi urządzeń laboratoryjnych i posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym. Samodzielnie przygotowuje próbki do analiz molekularnych i biochemicznych oraz przeprowadza rozdział elektroforetyczny białek, izolację kwasów nukleinowych, ocenę uzyskanych preparatów pod względem ilościowym i jakościowym. Ponadto, student zapoznaje się z metodami analizy składu chemicznego pasz, badań strawnościowych, badań kalorymetrycznych, szacowania wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt.

Pełny opis:

1. Zasady wyposażania pomieszczeń laboratoryjnych. Obsługa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

2. Izolacja genomowego DNA krwi świeżej lub mrożonej pobranej na EDTA z wykorzystaniem cząstek magnetycznych.

3. Ocena ilościowa i jakościowa preparatów DNA i RNA (elektroforeza pozioma w żelu agarozowym, analiza spektorfotometryczna w aparacie Nanodrop).

4. Przygotowanie próbek do analizy profilu białkowego. Homogenizacja. Oznaczenie stężenia białka metodą BCA.

5. Rozdział białek za pomocą elektroforezy SDS-PAGE.

6. Analiza podstawowa produktów spożywczych i pasz (ćwiczenia laboratoryjne). Zastosowanie techniki NIRS do analizy podstawowej produktów spożywczych i pasz.

7. Zapoznanie studentów z aparaturą wykorzystywaną w badaniach strawnościowych na zwierzętach. Opracowanie projektu doświadczenia strawnościowego.

Literatura:

1. A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski (red.) (2009). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.

2. R. Słomski (red.) (2008). Analiza DNA. Teoria i praktyka.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz technik biochemicznych, genetycznych i ich zastosowania w biologii, medycynie, rolnictwie. Ponadto, student dobiera i wykonuje podstawowe analizy ilościowe i jakościowe, weryfikuje wyniki stosowanych technik, ocenia możliwości ich wykorzystania i wdrażania w naukach biologicznych, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Student potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych. Sprawdzian umiejętności wykonania zadania obliczeniowego i analitycznego.

Praktyki zawodowe:

Nie wymaga realizacji praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)