Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basic scientific nomenclature in biochemistry, physiology and endocrinology/Podstawowe nazewnictwo w zakresie biochemii, fizjologii i endokrynologii/kurs w języku angielskim/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.PNBF9.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Basic scientific nomenclature in biochemistry, physiology and endocrinology/Podstawowe nazewnictwo w zakresie biochemii, fizjologii i endokrynologii/kurs w języku angielskim/
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z angielską terminologią z zakresu fizjologii, endokrynologii (człowieka i zwierząt) oraz biochemii. Ponadto, słuchacze zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem pozwalającym na bezpieczne, sprawne i skuteczne wykonywanie analiz z zakresu biologii molekularnej i biochemii.

Pełny opis:

1. Podstawowe nazewnictwo z zakresu biochemii (budowa DNA/RNA, przemiany białek, węglowodanów, lipidów).

2. Podstawowe nazewnictwo z zakresu fizjologii (budowa komórki, zasady dziedziczenia, układy: nerwowy, krwionośny, pokarmowy, rozrodczy).

3. Podstawowe nazewnictwo z zakresu endokrynologii (neuroendokrynologia, endokrynologia tkanki tłuszczowej, endokrynologia rozrodu).

4. Procedury laboratoryjne z zakresu analiz biochemicznych i molekularnych.

Literatura:

1.Principles of Animal Physiology. 2006. Christopher D. Moyes, Patricia M. Schulte

2.Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 2013. R. Michael Akers

3.Biochemistry. 2002. Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg

Efekty uczenia się:

Student objaśnia procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmach roślin i zwierząt, ma wiedzę w zakresie biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (biotechnologia), zakresu technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych oraz ich zastosowania w biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Ponadto, Słuchacz interpretuje podstawowe mechanizmy procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji oraz posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się (poziom B2), również w sprawach zawodowych; czytania ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim, a także przygotowuje i wygłasza krótkie prezentacje z zakresu nauk przyrodniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji ustnej oraz umiejętności wypowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie wymaga realizacji praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)