Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.PATOF.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia obejmują podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz poznania przyczyn zaburzeń procesów fizjologicznych. Szczególnie dokładnie będą wykładane wiadomości dotyczące zaburzeń przewodu pokarmowego i reprodukcji – ciąży, porodu i laktacji. Ponadto, przedstawione będą przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych układu kostno-szkieletowego i układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na coraz częstsze występowanie problemów w metabolizmie część zajęć poświęcona będzie zmianom metabolicznym węglowodanów, białek i tłuszczów.

Pełny opis:

1.Klasyfikacja i nomenklatura

2. Patofizjologia, epigenetyka, onkogeny

3. Przyczyny zaburzeń procesów fizjologicznych

4. Charakterystyka zaburzeń przewodu pokarmowego

5. Przyczyny nieprawidłowego przebiegu ciąży, porodu i laktacji

6. Zmiany w układzie kostno-szkieletowym

7. Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego

8. Zmiany metaboliczne

Literatura:

Fizjologia zwierząt red. T. Krzymowski

Patofizjologia

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

Fizjologia człowieka red. Traczyk

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zmiany patologiczne w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczów.

Zaburzenia przewodu pokarmowego i reprodukcji - ciąży, porodu oraz laktacji.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Wyeliminowanie czynników zaburzających procesy fizjologiczne u zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Przekazanie wiedzy z zakresu patofizjologii.

Gotowość do pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (zaliczenie pisemne).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)