Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analityczne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.MAWHZ.SM.HZOIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analityczne w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z metodami laboratoryjnymi stosowanymi w naukach zootechnicznych. Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące analityki laboratoryjnej oraz metod spektrofotometrycznych, izotopowych i immunologicznych stosowanych w diagnostyce weterynaryjnej i badaniach na zwierzętach. Słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami produkcji przeciwciał mono- i poliklonalnych oraz ich zastosowaniem w metodach i technikach laboratoryjnych, takich jak:: RIA, RRA, ELISA, Western blot, immunocytochemia. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu będą wykonywać analizy z zastosowaniem izotopów i przeciwciał stosowanych do oznaczania związków chemicznych we krwi i tkankach.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów (liczba godzin):

1. Metody instrumentalne, zasady pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek biologicznych do badań laboratoryjnych. Metody ekstrakcji substancji biologicznych z tkanek zwierzęcych. Etapy procesu analitycznego (2 h)

2. Metody spektrofotometryczne i ich zastosowanie do oznaczania stężeń związków organicznych i nieorganicznych w osoczu krwi zwierząt (2 h)

3. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w diagnostyce weterynaryjnej oraz badaniach in vivo i in vitro (kinetyka hormonalna, przepływ krwi, wychwyt hormonu przez tkanki, proliferacja komórek) (2 h)

4. Przeciwciała poliklonalne i monoklonalne – otrzymywanie, oczyszczanie i charakterystyka (2 h)

5. Metoda radioimmunologiczna (RIA) i radioreceptorowa (RRA) (2 h)

6. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. I): immunocytochemia - metoda ABC, metody fluorescencyjne i chemiluminescencyjne (2 h)

7. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. II): ELISA, Western blot, immunoprecypitacja, immuno-PCR, EMSA (2 h)

8. Zaliczenie wykładów (1 h)

Razem 15 h

Szczegółowy konspekt ćwiczeń (liczba godzin):

1. Pobieranie krwi i tkanek do badań; metoda radioimmunologiczna – oznaczanie stężenia hormonów we krwi zwierząt (5 h)

2. Immunocytochemia (lokalizacja komórek proliferujących i/lub apoptotycznych na skrawkach parafinowych tkanek) (5 h)

3. Metoda ELISA - oznaczanie poziomu białek we krwi lub tkankach (4 h)

4. Zaliczenie ćwiczeń (1 h)

Razem: 15 h

Literatura:

1. F. Kokot, R. Stupnicki, „Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w klinice”, PZWL, 1985.

2. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

3. M. Zabel, “Immunocytochemia”, PWN, 1999.

4. J. Bereta, M. Bereta, „Przeciwciała monoklonalne otrzymywanie i zastosowanie”, Instytut Biologii Molekularnej UJ, 2000.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student definiuje metody instrumentalne; zna zasady pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek biologicznych do badań laboratoryjnych oraz metody ekstrakcji substancji biologicznych z tkanek zwierzęcych. wyjaśnia etapy procesu analitycznego.

wymienia podstawowe metody spektrofotometryczne i objaśnia ich zastosowanie do oznaczania stężeń związków organicznych i nieorganicznych w osoczu krwi; opisuje i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia fizyki jądrowej; ma wiedzę dotyczącą zastosowania izotopów promieniotwórczych w naukach zootechnicznych; tłumaczy zastosowanie izotopów promieniotwórczych w diagnostyce weterynaryjnej oraz badaniach in vivo i in vitro; tłumaczy sposoby i metody wytwarzania przeciwciał mono- i poliklonalnych oraz opisuje i charakteryzuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne, w których wykorzystuje się przeciwciała i/lub izotopy.

Umiejętności:

Student stosuje izotopy promieniotwórcze i przeciwciała w badaniach in vitro; przeprowadza niektóre analizy z zastosowaniem substancji znakowanych izotopowo oraz przeciwciał; stosuje metodę immunocytochemiczną w badaniach naukowych i diagnostyce komórek i tkanek; interpretuje wyniki analiz immunocytochemicznych

oznacza stężenie hormonów w osoczu krwi zwierząt metodą radioimmunologiczną (RIA); posługuje się metodą ELISA w celu oznaczania stężenia hormonów we osoczu krwi zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne; posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka i skutków stosowania substancji promieniotwórczych w analityce laboratoryjnej; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)