Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie izotopów i przeciwciał w biologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.IZOT9.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie izotopów i przeciwciał w biologii i medycynie
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opis przedmiotu: Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi metodami i technikami laboratoryjnymi, w których wykorzystuje się izotopy i przeciwciała mono- i poliklonalne. Przedstawione zostaną podstawy fizyki jądrowej, produkcja przeciwciał mono- i poliklonalnych. Słuchacze kursu poznają następujące techniki laboratoryjne: RIA, RRA, ELISA, Western blot, immunocytochemia. Zaprezentowane zostaną również metody badawcze, w których stosowane są izotopy: proliferacja komórek, przepływ krwi itp. Ponadto studenci zostaną zapoznani z możliwościami stosowania omawianych metod i technik w biologii i medycynie.

Efekt kształcenia: rozumienie podstawowych zagadnień związanych z nowoczesnymi metodami laboratoryjnymi wykorzystującymi substancje promieniotwórcze i przeciwciała oraz umiejętność przeprowadzenia niektórych analiz w celu oznaczenia białek i hormonów w materiale biologicznym.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów (15 godzin):

1. Omówienie podstawowych zagadnień fizyki jądrowej (promieniotwórczość, szeregi promieniotwórcze, izotop etc. - (2h)

2. Zastosowanie znakowanych substancji w badaniach in vivo i in vitro (kinetyka hormonalna, przepływ krwi, wychwyt hormonu przez tkanki, proliferacja komórek)- (2h)

3. Przypomnienie podstawowych zagadnień immunologii (antygeny, przeciwciała – właściwości); przegląd metod wykorzystujących izotopy i/lub przeciwciała w diagnostyce laboratoryjnej - (2h)

4. Metody wytwarzania przeciwciał, charakterystyka przeciwciał poli- i monoklonalnych - (2h)

5. Metoda radioimmunologiczna (RIA) i radioreceptorowa (RRA) - zastosowanie w biologii, medycynie i farmakologii - (2h)

6. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. I): immunocytochemia - metoda ABC, metody fluorescencyjne i chemiluminescencyjne - (2h)

7. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. II): ELISA, Western blot, immunoprecypitacja, immuno-PCR, EMSA - (2h)

8. Zaliczenie wykładów - (1h)

Szczegółowy konspekt ćwiczeń:

1. Metoda radioimmunologiczna – oznaczanie stężenia hormonów we krwi zwierząt i ludzi - (4h)

2. Immunocytochemia (lokalizacja komórek proliferujących i apoptotycznych na skrawkach parafinowych tkanek) - (7h)

3. Oznaczanie proliferacji komórek metodą inkorporacji radioaktywnej tymidyny - (4h)

4. Metoda ELISA - oznaczanie polipeptydów i białek w osoczu krwi - (4h)

5. Zaliczenie ćwiczeń - (1h)

Literatura:

1. F. Kokot, R. Stupnicki, „Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w klinice”, PZWL, 1985.

2. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

3. J. Gołąb i in., „Immunologia”, PWN, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna najważniejsze metody inżynierii genetycznej oraz wyjaśnia ich zastosowanie

charakteryzuje metody stosowane w badaniach ekspresji genów na poziomie transkrypcji i translacji

charakteryzuje sposoby wykorzystania metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego i procesów fizjologicznych zachodzących w poszczególnych narządach

opisuje metody izolacji mRNA oraz potrafi wyjaśnić poszczególne etapy metod stosowanych do oznaczania ekspresji genów kodujących hormony białkowe oraz ich receptory

Umiejętności:

potrafi wyjaśnić znaczenie i posłużyć się metodami inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych

umie zaplanować eksperyment, którego celem jest badanie ekspresji genu kodującego hormon białkowy

analizuje anglojęzyczne publikacje naukowe z zakresu fizjologii wykorzystujące metody inżynierii genetycznej; potrafi przedstawić w formie prezentacji główne założenia metodyczne zawarte w publikacji oraz interpretuje wyniki badań

Kompetencje społeczne:

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie

posiada świadomość ryzyka i skutków wynikających ze stosowania metod inżynierii genetycznej w biologii

samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej (także w językach obcych)

Metody i kryteria oceniania:

203 - zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)