Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel nauczania: zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z podstawowymi pojęciami inżynierii genetycznej oraz nowoczesnymi metodami i technikami laboratoryjnymi: techniką klonowania genów do wektorów, Southern blot, Northern blot, PCR, RT-PCR, Real-time PCR oraz technikami stosowanymi w transgenezie zwierząt.

Efekt kształcenia: rozumienie i poznanie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego, wprowadzania fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów. Poznanie nowoczesnych metod badania ekspresji genów.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów (liczba godzin):

1. Przypomnienie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej. Fizyczne i chemiczne właściwości kwasów nukleinowych (2 h).

2. Enzymy modyfikujące DNA i RNA: polimerazy DNA i RNA, nukleazy, enzymy modyfikujące końce fragmentów DNA, ligazy (2 h)

3. Enzymy restrykcyjne, nazewnictwo, podział oraz zastosowanie w inżynierii genetycznej (2 h)

4. Wektory - zastosowanie w klonowaniu molekularnym oraz transgenezie (2 h)

5. Metody analizy kwasów nukleinowych: Southern blot, Northern blot i slot-blot (2 h)

6. Metoda PCR - odmiany oraz zastosowanie w pracach laboratoryjnych (2 h)

7. Metoda RT-PCR i Real-time PCR - zastosowanie w badaniu ekspresji genów (2 h).

8. Zaliczenie wykładów (1 h)

Razem 15 h

Literatura:

1. T.A. Brown, „Genomy”, PWN, Warszawa, 2009.

2. M. Bugno, H. Rokita, „Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii”, , IBM UJ, Kraków 1999.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. Z. Nowak, J. Gruszczyńska, „Wybrane techniki i metody analizy DNA”, Wydawnictwo SGGW, 2007.

5. J. Bishop, „Ssaki transgeniczne”, PWN, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze odkrycia naukowe, które przyczyniły się do rozwoju inżynierii genetycznej; opisuje budowę i funkcję kwasów nukleinowych oraz objaśnia przebieg procesów komórkowych dotyczących DNA i RNA; wymienia i charakteryzuje poszczególne grupy enzymów wykorzystywanych w manipulacjach DNA i RNA; objaśnia znaczenie enzymów restrykcyjnych w pracach laboratoryjnych; opisuje metody klonowania DNA w różnych typach wektorów; wyjaśnia sposoby zastosowania techniki klonowania DNA w inżynierii genetycznej; charakteryzuje poszczególne metody wykorzystywane w analizie DNA i RNA; tłumaczy sposoby wykorzystania poznanych metod analitycznych w badaniach molekularnych.

Umiejętności

Student umie posłużyć się wiedzą dotyczącą budowy i funkcji kwasów nukleinowych; potrafi wyjaśnić znaczenie i posłużyć się enzymami restrykcyjnymi w klonowaniu DNA; potrafi przygotować eksperyment, którego celem jest wprowadzenie genu do wektora, a następnie jego amplifikacja w bakteriach E. coli; stosuje i dobiera odpowiednie techniki inżynierii genetycznej do analizy kwasów nukleinowych; umie przeprowadzić eksperyment z zastosowaniem technik PCR, RT-PCR, qPCR; interpretuje wyniki analizy ekspresji genów.

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie; posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka i skutków wynikających z manipulacji genetycznych; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w badaniach z zakresu inżynierii genetycznej.

Metody i kryteria oceniania:

707 - test jednokrotnego wyboru (zaliczenie na ocenę)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.