Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia trawienia i metabolizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FTIM9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia trawienia i metabolizmu
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi pobieranie pokarmu, budową i funkcją układu trawiennego człowieka i zwierząt, metabolizmem białek, lipidów i węglowodanów. Słuchacze zostaną zapoznani

z chorobami metabolicznymi; ich podłożem, diagnostyką i profilaktyką.

W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien umieć wykonać analizę aktywności enzymów trawiennych układu pokarmowego.

Pełny opis:

1.REGULACJA POBIERANIA POKARMU

2.BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU TRAWIENNEGO

3.TRAWIENIE I WCHŁANIANIE SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH

4.CZYNNOŚĆ METABOLICZNA WĄTROBY

5.PRZEMIANY BIAŁEK

6.PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW

7.PRZEMIANY LIPIDÓW

8.ZABURZENIA TRAWIENIA

9.ZABURZENIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ

10.CHOROBY METABOLICZNE

11.SUPLEMENTY DIETY

12.ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE

13.TOKSYCZNOŚĆ SUBSTANCJI W POKARMACH I PASZACH

Ćwiczenia:

Ocena aktywność enzymów trawiennych przewodu pokarmowego. Określenie wpływu stanu fizjologicznego na funkcjonowanie układu trawiennego. Metody spektrofotometryczne.

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt. 2005. Krzymowski T., Przała J. (red.)

2. Fizjologia człowieka. 2012. Konturek S (red)

3. Biochemia. 2002. Stryer L (red)

Efekty uczenia się:

Student rozróżnia budowę komórek i tkanek oraz układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, charakteryzuje funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego oraz posiada wiedzę na temat specyfiki żywienia zwierząt w zależności od stanu fizjologicznego. Ponadto, Słuchacz rozpoznaje okolice ciała zwierząt domowych oraz określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych, przeprowadza podstawowe badania biochemiczne, immunologiczne i cytogenetyczne oraz interpretuje ich wyniki. Student w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo dla wykładów.

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych.

Praktyki zawodowe:

Nie wymaga realizacji praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)