Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego. Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, rytmy biologiczne, zachowania behawioralne, laktacja.

Efekt kształcenia: podstawowa wiedza o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym. Rozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt. Rozumienie homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Tematy wykładów (Liczba godzin)

1. Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii. Homeostaza (2)

2. Krew - Rola krwi, objętość krwi. Elementy morfotyczne. Hematopoeza. Właściwości erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Grupy krwi. Proces krzepnięcia krwi. Skład i rola osocza krwi(6)

3.Odporność i jej rodzaje (1)

4. Układ nerwowy – Neurony, ich budowa i funkcja. Potencjał błonowy, spoczynkowy i czynnościowy. Synapsy i ich rodzaje. Mediatory i modulatory. Fizjologia układu wegetatywnego. Koordynacyjna rola układu nerwowego. Socjalne zachowanie się zwierząt. Udomowienie a zachowanie. (6)

5. Termoregulacja (2)

6. Oddychanie – Regulacja oddychania. Ośrodek oddechowy. Wentylacja płuc. Transport O2 i CO2. Oddychanie u ptaków.(3)

7. Trawienie – Ośrodek pokarmowy i jego regulacja. Trawienie w jamie gębowej, żołądku i jelitach. Trawienie u przeżuwaczy. Trawienie u ptaków. Wchłanianie; zasady i mechanizm. Wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.(6)

8. Fizjologia rozrodu i laktacji (3)

9. Rytmy biologiczne. Zegar biologiczny (1)

Razem 30

Program ćwiczeń:

Tematy ćwiczeń (Liczba godzin)

1. Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza (3)

2. Krew: liczenie erytrocytów i leukocytów (3)

3. Krew: biały obraz krwi (3)

4. Krew: hemoglobina, krzepnięcie krwi, grupy krwi (3)

5. Krążenie: praca serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi (3)

6. Układ nerwowy: przewodzenie w nerwie, łuk odruchowy, odruch (3)

7. Układ nerwowy: zmysły (3)

8. Oddychanie: preparat płucny, spirometria (3)

9. Mięśnie: mięśnie prążkowane i gładkie, rodzaje skurczów(3)

10. Trawienie: jama gębowa, żołądek, jelita (6)

11. Trawienie: przeżuwacze (3)

12. Nerka: składniki moczu, mocz patologiczny (3)

13. Podstawowa przemiana materii (3)

14. Kolokwia cząstkowe 4 x ½ godz. (2)

15. Zaliczenie ćwiczeń (1)

Razem: 45

Literatura:

Literatura zalecana

1. „Fizjologia zwierząt”, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2. „Fizjologia człowieka w zarysie”, W. Traczyk, PZWL

3. “Fizjologia zwierząt z elementami anatomii”, Red. L. Dusza. Wyd. ART (UW-M) Olsztyn

4. „Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt”, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1983

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego.

Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, laktacja.

Charakterystyka rytmów biologicznych, zachowań behawioralnych.

Umiejętności:

Przekazanie wiedzy o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Zrozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt, homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Jest świadom odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Potrafi pracować w grupie w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Dorota Katarzyńska-Banasik, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)