Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego. Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, rytmy biologiczne, zachowania behawioralne, laktacja.

Ćwiczenia pomocne będą w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu metod fizjologicznych stosowanych w badaniach funkcjonowania narządów i układów w różnych etapach wzrostu i rozwoju zwierząt.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Błony komórkowe. Rytmy biologiczne. Mechanizmy odporności organizmu (komórkowe, humoralne). Układ nerwowy somatyczny i wegetatywny. Narządy zmysłow, ból. Regulacja pobierania pokarmu. wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Fizjologiczna rola witamin. Hormony przewodu pokarmowego. Układ endokrynny organizmu.

Tematy ćwiczeń

Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza. Krew: leukocyty, obraz krwi. Krew: hemoglobina, krzepnięcie krwi, grupy krwi. Krążenie: praca serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi. Układ nerwowy: przewodzenie w nerwie, łuk odruchowy, odruch. Oddychanie: preparat płucny, spirometria. Mięśnie: mięśnie prążkowane i gładkie, rodzaje skurczów. Trawienie: jama gębowa, żołądek, jelita. Trawienie: przeżuwacze. Nerka: składniki moczu, mocz patologiczny. Podstawowa przemiana materii. Kolokwia poprawkowe. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Literatura zalecana

1. Fizjologia zwierząt?, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2. Fizjologia człowieka w zarysie?, W. Traczyk, PZWL

3. Fizjologia zwierząt z elementami anatomii?, Red. L. Dusza. Wyd. ART (UW-M) Olsztyn

4. Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt?, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1983

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie Student rozróżnia budowę komórek i tkanek oraz układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, charakteryzuje funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego. Opisuje i definiuje rolę układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy organizmu. Analizuje zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji roślinnych oraz zwierzęcych; rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, w tym gatunki chronione.

student rozpoznaje okolice ciała zwierząt domowych oraz określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych.

Po odbytych ćwiczeniach przeprowadza podstawowe badania biochemiczne, immunologiczne i cytogenetyczne oraz interpretuje ich wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z części wykładowej na podstawie pisemnego egzaminu. Ocena końcowa z części ćwiczeniowej na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz ocen cząstkowych z kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Do realizacji przedmiotu nie wymagana jest praktyka zawodowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)