Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZSR.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia środowiskowa
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi pojęciami dotyczącymi fizjologicznej reakcji komórek, narządów i organizmu zwierząt na różnorodne czynniki środowiska. W części wykładowej przekazana zostanie najnowsza wiedza o mechanizmach kontroli funkcjonowania i adaptacji poszczególnych układów organizmu do ekspozycji na ksenobiotyki pochodzenia naturalnego i przemysłowego. W części ćwiczeniowej studenci będą stosować metody laboratoryjne pozwalające ocenić zmiany funkcji komórek wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi w warunkach in vitro i in vivo.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Mechanizmy kontroli funkcjonowania organizmu na poziomie komórkowym i ogólnoustrojowym.

2. Fizjologiczne mechanizmy adaptacji ustroju.

3. Ksenobiotyki pochodzenia naturalnego oraz ich wpływ na czynność wybranych układów organizmu.

4. Wpływ ksenobiotyków syntetycznych (kongenerów dioksyn i bifenyli) na funkcje życiowe organizmu.

5. Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm zwierząt.

6. Oddziaływanie czynników środowiskowych na rozrodczość zwierząt.

7. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój pre- i neonatalny.

8 Genetyczne aspekty toksykologii.

Tematyka ćwiczeń:

1. Ksenobiotyki pochodzenia naturalnego oraz ich wpływ na czynność wybranych układów organizmu.

2. Wpływ ksenobiotyków syntetycznych (kongenerów dioksyn i bifenyli) na funkcje życiowe organizmu.

3. Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm zwierząt.

4. Oddziaływanie czynników środowiskowych na rozród zwierząt.

Literatura:

1.Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy, “Chemia środowiska”, PWN, 2008.

2.Knut Schmidt-Nielsen, „Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska”, PWN, 2008.

3.Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia fizjologii środowiskowej.

Interakcje środowisko-zwierze.

Wpływ ksenobiotyków na fizjologię organizmu.

Umiejętności:

Wybranie i wykorzystanie odpowiedniej metody analitycznej do oceny oddziaływania czynników środowiskowych na fizjologiczną funkcję komórek oraz tkanek.

Przekazanie wiedzy dotyczącej oddziaływania środowiska na fizjologię różnych gatunków zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie w laboratorium.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie kolokwium.

Wykłady: Egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)