Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia procesów rozrodczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIPR9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia procesów rozrodczych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Fizjologia układu rozrodczego samic i samców różnych gatunków zwierząt gospodarskich, z uwzględnieniem centralnych i obwodowych regulacji procesów rozrodczych.

Pełny opis:

Celem nauczania jest przypomnienie i zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich (II stopnia) z fizjologią układu rozrodczego u samców i samic, ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych zwierząt gospodarskich. Ponadto omawiane będą zagadnienia dotyczące centralnych i obwodowych regulacji funkcji układu rozrodczego w różnych stanach fizjologicznych samic i samców.

Literatura:

1.Greenspan F, Gardner D. Endokrynologia ogólna i kliniczna. Wyd. Czelej, Lublin 2004

2.Fitko R, Kądziołka A. Patofizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie i poznaje podstawowe pojęcia dotyczące współdziałania układu rozrodczego samic i samców z innymi układami fizjologicznymi.

2. Opisuje procesy zachodzące cyklicznie w gonadach samic zwierząt gospodarskich; definiuje podstawowe pojęcia dotyczące procesów związanych z zapłodnieniem, implantacją zarodka, organogenezą, etc.

3. Tłumaczy rolę hormonów podwzgórza i przysadki mózgowej w regulacji czynności gonad i wytwarzaniu komórek rozrodczych

4. Rozróżnia typy łożyska i określa ich rolę; opisuje hormonalne uwarunkowania i przebieg porodu. Charakteryzuje ciąże mnogie u różnych gatunków zwierząt.

5. Objaśnia znaczenie i udział hormonów metabolicznych w regulacji czynności gonad.

6. Interpretuje znaczenie procesów zachodzących w gonadach samic i samców w efektywności hodowli zwierząt.

7. Uwzględnia współdziałanie układu endokrynnego w regulacji procesów rozrodczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji własnej w omawianym temacie, aktywność w dyskusjach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)