Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Endokrynologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ENDPO.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia porównawcza
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z regulacjami hormonalnymi u różnych gromad i gatunków zwierząt. Porównanie gruczołów endokrynnych w rozwoju filogenetycznym, przedstawienie oddziaływania hormonów na funkcje życiowe organizmów. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien umieć wybrać odpowiednią analizę, wykonać ją i ocenić rolę hormonów w różnych stanach fizjologicznych.

Pełny opis:

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

Regulacje hormonalne. Miejsce syntezy, oddziaływanie poszczególnych hormonów. Wiązanie z receptorami. Molekularny mechanizm działania hormonów.Gruczoły endokrynne w rozwoju filogenetycznym. Hormony gruczołów endokrynnych a funkcje fizjologiczne organizmów. Hormonalna regulacja procesów życiowych u różnych gatunków zwierząt.

W części praktycznej studenci zapoznają się z topograficzna lokalizacja gruczołów wewnętrznego wydzielania: samce, samice. Wykorzystaniem metody chromatograficznej w ocenie hormonalnej regulacji gospodarki węglowodanowej u różnych gatunków zwierzat. Przeprowadzą analizę diagnostyczna ciąży. Wykorzystają technikę Western Blot w analizie jakościowej osocza nasienia.Omówiona zostanie hormonalna regulacja procesów rozrodczych, oznaczanie stężenia testosteronu przy pomocy testu Elisa.

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, T.Krzymowski, J.Przała, PWRiL, 2015

2.Endokrynologia w praktyce klinicznej.Diagnostyka i leczenie, H.Frank, P.Muller, T.Lohmann, PZWL 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:Student posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów fizjologicznych na poziomie molekularnym.

Umiejętności: Posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania układu dokrewnego kręgowców; opisuje molekularne mechanizmy działania hormonów w komórkach docelowych. W trakcie ćwiczeń zapozna się z oznaczaniem stężenia hormonów we krwi i tkankach przy użyciu odpowiednich testów.

Kompetencje: Realizacja zajęć pozwoli na naukę posługiwania się metodami analitycznymi; interpretacji i weryfikacji wyników i analiz oraz diagnostyki stanu fizjologicznego zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena części wykładowej na podstawie pisemnego zaliczenia. Ocena części ćwiczeniowej na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz pisemnego zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)