Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: Celem nauczania jest zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Rybactwo z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami endokrynologii. W czasie ćwiczeń uczestnicy kursu zapoznają się z topografią gruczołów wydzielania wewnętrznego u ssaków i ryb, a w ramach wcześniej przygotowanych doświadczeń z efektami działania hormonów tarczycy, trzustki i gonad w organizmie.

Efekt kształcenia: poznanie podstawowych pojęć i zagadnień endokrynologii oraz roli poszczególnych gruczołów wydzielania wewnętrznego w regulacji funkcji komórek i tkanek. Ponadto, rozumienie interakcji między poszczególnymi piętrami układu endokrynnego oraz molekularnych mechanizmów działania hormonów w komórkach docelowych.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt ćwiczeń:

L.p. Tematy ćwiczeń Liczba godzin

1. Przekazywanie informacji w organizmie. Definicje: wewnętrzne wydzielanie, hormon, receptor, neurosekrecja. Ogólna budowa hormonów. 2

2. Podstawy sygnalizacji komórkowej. Gruczoły wewnętrznego wydzielania - budowa i topografia u ryb i ssaków. Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej i ich rola. 2

3. Hormonalna regulacja procesów metabolicznych (tarczyca, trzustka) 2

4. Hormony tkankowe - miejsce syntezy i rola w organizmie (leptyna, grelina etc.) 2

5. Hormony nadnerczy - rola w organizmie; udział w reakcji stresowej 2

6. Hormonalna regulacja gospodarki wapniowej i wodno-mineralnej organizmu (kalcytriol, parathormon, kalcytonina, wazopresyna, aldosteron,) 2

7. Hormony gonad - regulacja cyklu płciowego, ruja, ciąża, rola hormonów płciowych u samic i samców. 2

8. Zaliczenie ćwiczeń. 1

Razem 15

Literatura:

Materiały źródłowe:

1. C.D.G. Brook i N.J. Marshall, "Podstawy endokrynologii", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

2. T. Krzymowski, "Biologia rozrodu zwierząt", Wydawnictwo Uniwersytetu Wramińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu endokrynologii ogólnej; wyjaśnia molekularne mechanizmy działania hormonów w komórkach docelowych

charakteryzuje budowę i funkcję najważniejszych gruczołów wydzielania wewnętrznego u różnych gromad zwierząt

wymienia i opisuje działanie hormonów metabolicznych

wymienia i opisuje działanie najważniejszych hormonów tkankowych

wymienia i opisuje działanie hormonów zaangażowanych w regulację układu rozrodczego

Umiejętności:

rozróżnia gruczoły wydzielania wewnętrznego, określa ich topografię w organizmie oraz wymienia najważniejsze hormony przez nie produkowane

wykonuje pomiar stężenia hormonów we krwi i prawidłowo interpretuje wyniki analiz; potrafi wymienić i opisać przyczyny nadczynności lub niedoczynności gruczołu

ocenia aktywność gruczołów endokrynnych na podstawie ich obrazu histologicznego i stężenia hormonu we krwi obwodowej

rozumie powiązania między funkcją układu endokrynnego a stanem zdrowotnym zwierzęcia

Kompetencje społeczne:

potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo (zaliczenie)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)