Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cytobiochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.CYTO9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytobiochemia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z wybranymi procesami biochemicznymi zachodzącymi w poszczególnych kompartymentach komórki zwierzęcej, rolą cytoszkieletu i macierzy pozakomórkowej. Zostanie również omówiona regulacja cyklu komórkowego, rodzaje śmierci komórki i mechanizmy transformacji nowotworowej. Ponadto studenci zostaną zapoznani z wybranymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi do analizy struktury i funkcji komórki.

Efekty kształcenia: rozumie procesy biochemiczne zachodzące w komórkach i związane z losem komórki; umiejętność przeprowadzenia wybranych analiz związanych z funkcjonowaniem komórek i tkanek; znajomość nowoczesnych metod stosowanych w badaniach funkcji komórek.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Morfologia i ultrastruktura komórki zwierzęcej. Cytoszkielet.

Macierz pozakomórkowa - charakterystyka i funkcje.

Struktura i funkcje błon biologicznych. Transport przez błony, białka transportowe, kanały jonowe, receptory błonowe. Biochemia komunikacji międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej.

Biochemiczne funkcje cytoplazmy i organelli komórkowych.

Cykl komórkowy i jego regulacja. Różnicowanie komórek. Rodzaje śmierci komórki.

Molekularne mechanizmy transformacji nowotworowej.

Omówienie wybranych technik laboratoryjnych stosowanych do badań struktury i funkcji komórek.

Tematyka ćwiczeń:

Badanie integralności błony komórkowej. Obserwacja zachowania komórki roślinnej i zwierzęcej w środowisku hipo-, izo- i hipertonicznym.

Barwienie DNA metodą Feulgena.

Kinetyka reakcji enzymatycznych: wyznaczanie stałej szybkości reakcji enzymatycznej i stałej Michaelisa-Menten. Oznaczanie aktywności wybranych enzymów w surowicy krwi zwierząt.

Zastosowanie metody TUNEL do wykrywania komórek apoptotycznych. Ocena żywotności komórek.

Literatura:

1. Cytobiochemia - Kłyszejko-Stefanowicz L.

2. Biochemia - ilustrowany przewodnik - Koolman J., Rohm KH.

3. Hrabia A, Leśniak-Walentyn A, Ocłoń E, Sechman A. (2016). “Changes in proliferating and apoptotic markers in the oviductal magnum of chickens during sexual maturation”. Theriogenology, 85:1590-1598.

4. Leśniak-Walentyn A, Hrabia A. (2016). „Involvement of matrix metalloproteinases (MMP-2, -7, -9) and their tissue inhibitors (TIMP-2, -3) in the chicken oviduct regression and recrudescence”. Cell Tissue Res., 366:443-454.

5. Nowak M, Grzesiak M, Saito N, Kwaśniewska M, Sechman A, Hrabia A. (2017). „Expression of aquaporin 4 in the chicken ovary in relation to follicle development”. Reprod. Domest. Anim., 52:857-864.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i/lub rozumie:

- morfologię i ultrastrukturę komórki zwierzęcej oraz biochemiczne funkcje elementów komórkowych,

- elementy macierzy pozakomórkowej,

- przebieg cyklu komórkowego i sposoby śmierci komórki,

- czynniki regulujące podział, różnicowanie i śmierć komórek,

- molekularne mechanizmy transformacji nowotworowej,

- metody: Feulgena, TUNEL, kolorymetryczne i wskazuje ich zastosowanie w pracy badawczej i diagnostyce.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

- dobrać i przeprowadzić analizy w celu oceny zachowania się komórek i błon biologicznych w różnych środowiskach,

- przeprowadzić analizy ilościowe wybranych biocząsteczek w celu oceny funkcjonowania organizmu zwierząt,

- lokalizować i szacować liczbę komórek apoptotycznych na skrawkach parafinowych tkanek, ocenić komórki martwe na preparacie histologicznym,

- stosować metodę do lokalizacji DNA w komórce roślinnej i zwierzęcej.

Kompetencje społeczne

Absolwent ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz postępuje zgodnie z zasadami pracy w laboratorium, wykazuje troskę o środowisko, powierzony sprzęt laboratoryjny i odczynniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie w formie pisemnej (test wyboru) – student odpowiada na 30 pytań obejmujących zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 15 pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia - na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego (test wyboru); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)