Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.BIZW1.NI.HZOXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Hodowla niestacjonarne.3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu ze szczególnym uwzglęnieniem następujących zagadnień: 1)współzależność pomiędzy konformacją białek a ich aktywnościa metaboliczną 2)uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3)biosynteza prekursorów makrocząsteczek oraz 4)integracja metabolizmu. Na ćwiczeniach studenci będa się zapoznawali ze strukturą poszczególnych grup związków budujacych żywe organizmy oraz ich właściwościami a także z metodami służacymi do oczyszczania i ilościowego oznaczania tych związków w płynach ustrojowych i tkankach. Natomiast wykłady obejmują głównie metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji a także metaboliczny profil ważniejszych organów. Przedmiot ten powinien umożliwić studentom zrozumienie molekularnych podstaw życia .

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Bada ona molekularne podstawy życia, a więc zajmuje się strukturą chemiczną oraz przemianą materii i energii żywych organizmów. Program wykładów z biochemii obejmuje komórkę i jej organella jako miejsca przemian biochemicznych. Budowę wody jej rolę w układach biologicznych. Własności hydrofilne i hydrofobowe mikro i makrocząsteczek. Omawiana jest budowa ważniejszych bioczasteczek , które podzielane są według klas związków: węglowodany, aminokwasy, peptydy , białka ,nukleotydy, kwasy nukleinowe, lipidy , steroidy , związki pirolowe . Kolejno omawiane są reakcje przemian tych związków a więc dział biochemii określany wspólnie jako metabolizm. W pierwszej kolejności omawiane są enzymy , budowa i ich cechy. Kataliza enzymatyczna, kinetyka reakcji enzymatycznych , regulacja aktywności enzymów, specyficzność ,inhibicja odwracalna i nieodwracalna , izoenzymy , koenzymy , grupy prostetyczne, podział enzymów. Budowa i dynamika błon biologicznych. Komaprtmentacja przadziałów komórkowych i ich główne funkcje. Następnie omawiana jest bioenergetyka, budowa i funkcje ATP jako najważniejszego przenośnika energii we wszystkich komórkach oraz acetyloCoA jako centralnego punktu metabolizmu. Etapy pobierania pożywienia z otoczenia : węglowodanów , białek i tłuszczy i ich metabolizm : 1) metabolizm weglowodanów - glikoliza, cykl pentozo-fosforanowy, glukoneogeneza oraz synteza i rozkład glikogenu. 2)Cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna, utlenianie komórkowe, łańcuch oddechowy. 3) metabolizm białek - rozpad hydrolityczny białek , przemiany aminokwasów, losy grup aminowych, powstanie mocznika (cykl mocznikowy) , losy łańcuchów aminokwasowych i ich wejście do cyklu kwasu cytrynowego, szczegółowe przemiany aminokwasów. 4) metabolizm zwiazków o budowie nukleotydowej, biosynteza i degradacja nukleotydów i kwasów nukleinowych. 5) biosynteza białka. 6) metabolizm lipidów - przemiany glicerolu, dystrybucja kwasów tłuszczowych, synteza i degradacja kwasów tłuszcowych o parzystej i nieparzystej liczbie atomów węgla. Synteza i rozpad lipidów prostych i złożonych. Regulacja metabolizmu lipidów. Ciała ketonowe.7) Steroidy - synteza , przemiany cholesterolu i hormonów steroidowych.8) Hemoglobina jej funkcja i przemiany w oraganiźmie.Omawiane są główne szlaki metaboliczne, miejsca ich kontroli i ich wzajemne powiązania : interakcje allosteryczne, modyfikacje kowalencyjne, kompartmentacja głównych szlaków metabolicznych jak również specjalizacja metaboliczna organów. Metaboliczny profil tkanki mózgowej , mięśniowej , tłuszczowej i wątroby w fazie resorbcyjnej i poresorbcyjnej oraz rola hormonów w integracji metabolizmu.

Program ćwiczeń z biochemii dotyczy struktury chemicznej związków budujących oraganizm oraz właściwości tych związków.

I. Badane są właściwości: 1) cukrów , dwucukrów i wielocukrów, 2) aminokwasów i białek 3) kwasów nukleinowych 4) lipdiów prostych i złożonych 5) cholesterolu, kwasów żółciowych i hormonów steroidowych 6) hemoglobiny i produktów rozpadu hemu 7) witamin.

II. Techniki badawcze - spektrofotometria i kolorymetria - oznaczanie stężeń : glukozy, białka ,cholesterolu kreatyniny , aminotransferaz w surowicy krwi u różnych gatunków zwierzat gospodarskich (bydło, konie, trzoda chlewna,drób)

III. Kinetyka reakcji enzymatycznych , wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznych , stała Michaelisa, czynniki wpływajace na szybkość reakcji enzymatycznych. Badania jakościowe niektórych enzymów (oksydoreduktaz, hydrolaz). Metody oznaczania aktywności niektórych enzymów: amylaz , aminotransferaz, dehydrogenaz.

Literatura:

Biochemia - L. Stryer, Biochemia kregowców - W.Minakowski ,Krótkie wykłady z biochemii - BD. Hames, N.M.Hooper, J.D.Houghton

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.