Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia z najważniejszymi pojęciami biologii molekularnej dotyczącymi budowy i funkcji kwasów nukleinowych, procesów replikacji, transkrypcji i translacji. Ponadto, w ramach wykładów przedstawione zostaną zagadnienia związane z kontrolą ekspresji genów na poziomach: transkrypcyjnym, potranskrypcyjnym i translacyjnym. Omówione zostaną i zaprezentowane metody izolacji DNA i badanie ekspresji genów metodą RT-PCR i Real-time RT-PCR.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów (15 godzin):

1. Struktura kwasów nukleinowych – organizacja genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Właściwości kwasów nukleinowych.

2. Genetyczne i fizyczne mapy genomów. Markery genetyczne i metody wykorzystanie w mapowaniu.

3. Sekwencjonowanie genomów.

4. Proces replikacji DNA bakteryjnego i eukariotycznego. Mutacje i naprawa DNA. Mechanizmy rekombinacji DNA.

5. Lokalizowanie genów w sekwencjach DNA. Ustalenie funkcji genu.

6. Transkrypcja u Procaryota i Eucaryota. Budowa kompleksu inicjującego transkrypcję; etapy procesu transkrypcji. Synteza i dojrzewanie RNA bakteryjnego i eukariotycznego.

7. Translacja i jej regulacja (kod genetyczny). Zastosowanie biologii molekularnej w biologii i medycynie. Badanie ekspresji genów na poziomie RNA i białka.

2. Zaliczenie wykładów.

Szczegółowy konspekt ćwiczeń (15 godzin):

1. Metody izolacji DNA; izolacja plazmidowego DNA metodą lizy alkalicznej.

2 i 3. Izolacja całkowitego RNA metodą Chomczyńskiego

4. Ilościowa i jakościowa analiza RNA (pomiar spektrofotometryczny i elektroforeza)

5. Reakcja odwrotnej transkrypcji (RT)

6. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

7. Elektroforeza, wizualizacja i analiza produktu PCR

8. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. P.C. Turner i inni, „Biologia molekularna – krótkie wykłady”, PWN, 2011.

2. M. Bugno, H. Rokita, „Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii”, , IBM UJ, Kraków 1999.

3. T.A. Brown, „Genomy” Red. Piotr Węgleński, PWN 2001.

4. D. P. Clark, “Molecular biology”, Elsevier, 2005.

5. 1. B. Lewin, Genes V”, Oxford University Press, Oxford New York Tokyo, 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza

charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące budowy chemicznej kwasów nukleinowych oraz ich funkcji; opisuje strukturę genomów roślinnych i zwierzęcych

wyjaśnia znaczenie genetycznych i fizycznych map genomów; opisuje metody stosowane w mapowaniu i sekwencjonowaniu genomów

charakteryzuje podstawowe procesy zachodzące w komórce związane z funkcją kwasów nukleinowych

zna metody stosowane do lokalizacji genów w sekwencjach DNA oraz molekularne metody analizy genów

definiuje podstawowe pojęcia proteomiki; opisuje metody stosowane w badaniach ekspresji bialek

Umiejętności

wykonuje izolację DNA z komórek roślinnych lub zwierzęcych; przeprowadza analizę elektroforetyczną DNA

przeprowadza izolację całkowitego RNA z tkanek zwierzęcych; ocenia jakość wyizolowanego RNA i wyznacza stężenie RNA w próbce

stosuje technikę odwrotnej transkrypcji w celu uzyskania cDNA; bada ekspresję mRNA genu posługując się techniką RT-PCR

Kompetencje społeczne

potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.