Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.911XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową zwierząt. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia -neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu, produkcji i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji zwierząt.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze 2 godz.

2. Fizjologiczne podstawy stresu 2 godz.

3. Adaptacja do zmiennych warunków 2 godz.

4. Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.I (bydło, owce, trzoda) 2 godz.

5. Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.II (konie, drób) 2 godz.

6. Immunologiczne zaburzenia jako skutek stresu 2 godz.

7. Wrażliwość na czynniki stresowe- wpływ wieku 2 godz.

8. Okres okołoporodowy 2 godz.

9. Postnatalny okres wrażliwości 2 godz.

10. Stres pozbawienia paszy 2 godz.

11. Stres termiczny 2 godz.

12. Stres w rozrodzie zwierząt 2 godz.

13. Stres transportu 2 godz.

14. Stres zabiegów zootechnicznych 2 godz.

15. Wysiłek fizyczny przyczyną stresu 2 godz.

Literatura:

Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski i J. Przała, PWRiL, Warszawa 2005.

"Patofizjologia", S. Maliński, J. Dyżewski, PZWL Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia dotyczące reakcji stresowej.

Podstawy fizjologiczne i patologiczne adaptacji do środowiskowych czynników stresotwórczych.

Działanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Charakterystyka specyficznych reakcji zwierząt różnych gatunków i typów użytkowania podczas adaptacji do krótkotrwałego i długotrwałego stresu.

Kompetencje społeczne:

Przekazanie wiedzy z zakresu krótko- i długotrwałych reakcji stresowych u różnych gatunków zwierząt.

Praca w grupie w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda - pisemne zaliczenie końcowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)