Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HYCHM.SI.HRBRX.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrochemia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Hydrochemia (chemia wód naturalnych) - zajmuje się badaniem właściwości fizycznych i chemicznych wód naturalnych oraz dynamiką procesów chemicznych zachodzących w hydrosferze.Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasobami wodnymi kraju, właściwościami fizyczno-chemicznymi i bakteriologicznymi wody, źródłami i rodzajem zanieczyszczeń występujących w wodzie oraz wpływem procesów biologicznych i fizyko-chemicznych na jakość wód. Zakres nauczania przedmiotu obejmuje chemizm wód i jego zmiany w czasie w zależności od uwarunkowań zewnętrznych, metodykę oznaczeń podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych wody, techniczne sposoby wspomagania procesu samooczyszczania się wód powierzchniowych, metody oczyszczania ścieków a także wymogi prawne ochrony wód wynikające z przepisów krajowych i unijnych.Znajomość tych zagadnień pozowli absolwentowi tego kierunku studiów racjonalnie korzystać z zasobów wodnych w gospodarce rybackiej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 h)

Hydrochemia jako dział hydrologii (nauki o wodzie). Cykl hydrologiczny i bilans wodny w przyrodzie. Zlewnia rzeczna. Miary odpływu i przepływu. Przepływy charakterystyczne i miarodajne. Zasoby wodne i problemy gospodarki wodnej w Polsce.Liczba godzin: 2h

Woda i jej właściwości. Rola wody w procesach geodynamicznych. Czynniki kształtujące właściwości chemiczne wód naturalnych i zanieczyszczonych.

Liczba godzin: 1h

Rozpuszczalność gazów w wodzie (tlen, dwutlenek węgla, azot, metan, siarkowodór, amoniak). Prawo Henryego - Daltona. Źródła i ubytki tlenu w wodzie (fotosynteza, dyfuzja z atmosfery, dysyminacja, utlenianie chemiczne, desorpcja do atmosfery).

Liczba godzin: 2h

Bilans tlenowy rzeki (strona aktywna i strona pasywna) i stawu z hodowlą ryb.

Liczba godzin: 2h

Pierwiastki biogenne i ich przemiany w wodzie. Eutrofizacja i acidofizacja wód.

Liczba godzin: 2h

Materia organiczna w wodach naturalnych. Podział związków organicznych. Rozkład materii organicznej. Mineralizacja wód naturalnych.

Liczba godzin: 2h

Monitoring jakości wód. Metody oceny jakości wód powierzchniowych (stężeń charakterystycznych, stężeń gwarantowanych, stężeń miarodajnych, Indeksu Jakości Wody). Ochrona wód powierzchniowych – bierna i czynna.

Liczba godzin: 1h

Ustawodawstwo w zakresie jakości wód.

Liczba godzin: 1h

Pojęcie, charakterystyka ilościowa i jakościowa oraz metody oczyszczania ścieków.

Liczba godzin: 2h

Tematyka ćwiczeń (15 h)

Pobieranie próbek wody do analizy (stosowane naczynia i przyrządy, zasady poboru, utrwalanie, transport i przechowywanie). Oznaczanie temperatury wody.

Liczba godzin: 2h

Oznaczanie zapachu wody metodą organoleptyczną bezpośrednią na zimno. Oznaczanie zawiesin łatwo opadających w wodzie metodą objętościową.

Liczba godzin: 2h

Oznaczanie odczynu wody (pH) metodą potencjometryczną.

Liczba godzin: 1h

Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera. Oznaczanie BZT5 wody metodą bez rozcieńczeń i z rozcieńczeniem.

Liczba godzin: 3h

Oznaczanie chlorków w wodzie metodą argentometryczną wg Mohra. Oznaczanie siarczanów w wodzie metodą nefelometryczną.

Liczba godzin:2h

Oznaczanie twardości wody metoda wersenianową. Oznaczanie zasadowości wody metodą miareczkową kompleksometryczną.

Liczba godzin: 2h

Oznaczanie azotu amonowego, azotynowego i azotanowego oraz fosforanów w wodzie metodą kolorymetryczną przy wykorzystaniu spektrofotometru typu Marcel 330

Liczba godzin: 3h

Literatura:

Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok,

Allan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa,

Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa,

Krzanowski S., Wałęga A. 2002. Hydrochemiczna ocena jakości wody rzeki Rudawy. Zesz. Nauk. ATH w Bielsku-Białej, seria Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 3(7), 53-65.

Hermanowicz W., Dojlido J.R.,Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999. Fizyczno – chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa

Hus S. 1995. Chemia wody, ścieków i gnojowicy. Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 401, Wrocław

Gajkowska-Stefasńska L., Guberski S., Gutowski W., Mamak Z., Szperliński Z. 1997. Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. cz. I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu hydrochemii.

Student posiada wiedzę dotyczącą prawnych aspektów ochrony środowiska wodnego.

Student zna stan zasobów wodnych w Polsce oraz metody wykorzystywane w ich ochronie.

Umiejętności:

Student posługuje się podstawowymi metodykami i technikami stosowanymi w hydrochemii.

Student określa przyczyny pogorszenia się stanu sanitarnego środowiska wodnego.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi w sposób krytyczny odnosić się do działań negatywnie wpływających na jakość środowiska wodnego, przedstawiając racjonalne argumenty przeciwko takim działaniom.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0) - wystawiana wówczas gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, student uzyskał mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0) - wystawiana wówczas gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, student uzyskał minimum 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5) - wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia, Średnia mieści się w przedziale: 61-70%

Ocena dobra (4,0) - wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia, Średnia mieści się w przedziale: 71-80%.

Ocena ponad dobra (4,5) - wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia, Średnia mieści się w przedziale: 81-90%.

Ocena bardzo dobra (45,0) - wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia, Średnia wynosi ponad 90%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)